Sökning: "Opioid-free anesthesia"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Opioid-free anesthesia.

 1. 1. Opioid-Free Anesthesia and the Nurse Anesthetist. Experiences in Sweden and the United States.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Pihlblad; Daniel Verbeeck; [2019-06-20]
  Nyckelord :Opioid-free anesthesia; OFA; General anesthesia; Non-opioid analgesics; Nurse anesthetist; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioidberoende och överdosrelaterade dödsfall är ett växande problem i bådeSverige och USA. Opioider har haft en viktig roll inom anestesin sedan 1960-talet, menorsakar flera negativa effekter som kan leda till lidande för patienten och ökade vårdkostnaderför samhället. LÄS MER

 2. 2. Opioidfri anestesi : En litteraturöversikt om alternativ för analgesi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Kärrvall; Anette Guerrieri Isaksson; [2019]
  Nyckelord :opioid-free; opioid-sparing; general anesthesia; analgesia; Opioidfri; opioidsparande; generell anestesi; analgesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av höga doser av opioider under generell anestesi är numera mycket vanligt. Biverkningar orsakade av opioider är väl känt inom anestesin och sjukvården och senare evidens tyder på att opioider även kan bidra till smärtutveckling. LÄS MER