Sökning: "Per Backlund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Per Backlund.

 1. 1. #Ständigtuppkopplad : Hur påverkar de sociala medierna unga barns hälsa ochmående?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sanna Backlund; [2018]
  Nyckelord :Internet; sociala medier; nätmobbning; hälsa;

  Sammanfattning : Detta arbete har som syftet att ta reda på hur barn i åldrarna 7-11 år använder sig av de sociala medierna, i hur stor utsträckning och vad de har för erfarenheter av detta. Förutom det vill jag ta reda på hur de sociala medierna påverkar elevernas hälsa och mående i åldrarna som jag har valt att fokusera på. LÄS MER

 2. 2. The Pursuit of Preferences: A Hedonic Real Estate Appraisal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Backlund; Per Svennerholm; [2016-09-21]
  Nyckelord :Preferences; Hedonic Regression; The Builder’s Model; The Modified Builder’s Model; Pooled Constrained Regression; Marginal Prices; Tobin’s Q; Individual Real Estate Appraisal;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Återvinning av dryckeskartonger : En studie som syftar till att öka återvinningsgraden av Tetra Paks förpackningar i Indonesien

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Per Backlund; [2014]
  Nyckelord :recycling; paper packaging; paper mill; waste disposal; Indonesia;

  Sammanfattning : People of the modern world consume more than they ever used to do. Because of the close correlation between consumption and the amount of waste, the waste volume is also expected to increase. The purpose of this study is to examine if some measures in the recycling process from Sweden could be implemented in Indonesia. LÄS MER

 4. 4. The effects of mother trees and site conditions on the distribution of natural regeneration establishment in a Bornean rainforest disturbed by logging and fire

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sebastian Backlund; [2013]
  Nyckelord :Dipterocarpaceae; Dipterocarps; dispersal; mother trees; natural regeneration; site factors; tropical rainforest; Dipterocarper; moderträd; naturlig föryngring; spridning; ståndortsfaktorer; tropisk regnskog;

  Sammanfattning : In the tropics, logging and wild fire can result in degraded secondary forests with lower biodiversity than in the natural forest. One way to limit forest degradation is to rehabilitate the present large areas of secondary forests. LÄS MER

 5. 5. Motoriska begränsningars påverkan på prestationen vid arbetsminnesspanntestning : En undersökning genom nonordsrepetition hos personer med en normalfungerande motorik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Caroline Backlund; Maja Crona; [2011]
  Nyckelord :Arbetsminnesförmåga; nonordsrepetition; motoriska begränsningar; könsskillnader;

  Sammanfattning : Arbetsminnet består av flera komponenter, där den fonologiska loopens akustiska och artikulatoriska system samverkar då auditiv information tas emot och bearbetas. Testning av loopens funktion kan ske genom undersökning av arbetsminnesspannet vid nonordsrepetition. LÄS MER