Sökning: "Philip Rylander"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Philip Rylander.

 1. 1. ”Men det är ju allting” En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på digitaliseringen och dess möjligheter i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Gustav Lindecrantz; Philip Rylander; [2019-05-23]
  Nyckelord :Digitala teknologier; digitalisering; digital kompetens; fritidshem; sociokulturellt; ;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks hur lärare i fritidshem talar om hur de ser på möjligheter och begränsningar i arbetet med digitala teknologier. Examensarbetets frågeställningar är: ”Hur talar lärarna om de utmaningar och möjligheter som de möter i det pedagogiska arbetet med digitala teknologier?”, ”På vilket sätt används digitala teknologier i fritidsverksamheten och hur kan detta arbete relateras till kravet på digital kompetens i styrdokumenten?” samt ”Hur kan lärares erfarenheter tas tillvara på och vilka goda exempel kan identifieras?”. LÄS MER

 2. 2. "Men det är ju allting". En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på digitaliseringen och dess möjligheter i fritidshem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Lindecrantz; Philip Rylander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractI det här examensarbetet undersöks hur lärare i fritidshem talar om hur de ser på möjligheter och begränsningar i arbetet med digitala teknologier. Examensarbetets frågeställningar är: ”Hur talar lärarna om de utmaningar och möjligheter som de möter i det pedagogiska arbetet med digitala teknologier?”, ”På vilket sätt används digitala teknologier i fritidsverksamheten och hur kan detta arbete relateras till kravet på digital kompetens i styrdokumenten?” samt ”Hur kan lärares erfarenheter tas tillvara på och vilka goda exempel kan identifieras?”. LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av ledare : Hur konstrueras ledare i SME-företag?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Martin Rylander; Philip Persson; [2015]
  Nyckelord :konstruktion; ledare; SME-företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika sätt för företag att konstruera sina ledare. Då Emballator Lagan Plast, ett industriföretag i Ljungby, har börjat fokusera på att utveckla sina ledare, fann vi det intressant att studera hur ledare konstrueras i SME-företag och vilka utmaningar SME- företag skulle kunna ha i detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Motivation : Vilka motivationsfaktorer driver nyexaminerade poliser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Martin Rylander; Philip Persson; [2014]
  Nyckelord :Policemen; motivation factors; salary; job security; employment benefits; service to society; recognition; appreciation; self-actualization; Polis; Motivationsfaktorer; lön; jobbsäkerhet; anställningsförmåner; erkännande; uppskattning; samhällsnytta; självförverkligande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Motivation är viktigt för att driva en till handling vilket alla har erfarenheter av. Oavsett vad det är för handling så ligger där alltid någon form av drivkraft bakom denna. Vi fann motivationsfaktorer inom den offentliga sektorn som mycket intressant och då främst polisyrket med deras unika arbetsuppgifter. LÄS MER