Sökning: "Rebecca Tovstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Tovstedt.

  1. 1. Vägen till ett hållbart gränslöst arbetsliv : En kvalitativ studie om medarbetares och chefers upplevelser av det gränslösa arbetet samt vilka ledarskapsstrategier som kan främja ett hållbart gränslöst arbetsliv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Rebecca Tovstedt; Nathalia Aspensten; [2023]
    Nyckelord :Gränslöst arbete; ledarskap; gränsdragning; medarbetarskap; “work-life balance”;

    Sammanfattning : På grund av den ökade flexibiliteten i form av arbetstider och arbetsplatser har kraven påindividens gränsdragning mellan arbetslivet och privatlivet blivit alltmer viktigare. Trots attmycket ligger på individens självledarskap är det även upp till arbetsgivaren att stötta sinunderställda personal med att utforma hållbara gränser. LÄS MER