Sökning: "gränsdragning"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet gränsdragning.

 1. 1. Fences are like Ghosts are like Monuments : ephemeral social agreements under the neoliberal rule

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Herkules Jansson; [2024]
  Nyckelord :territoriality; nationalism; fencing; bordering; monumentality; nationalist symbolism; nation building myths; memory production; Berzelii park; Raoul Wallenberg; territorialitet; nationalism; staket; gränsdragning; monumentalitet; nationalistisk symbolism; nationsbyggande myter; minnesproduktion; Berzelii park; Raoul Wallenberg;

  Sammanfattning : This essay delves into the intricate dynamics of Berzelii Park, focusing on the interaction between the mesh fence constructed in 2016 and the Raoul Wallenberg monuments. It examines the fence as a nationalist monument, revealing its transformative impact on the communal space and highlighting its role in shaping memories, identity, and ideological conflicts within the urban landscape. LÄS MER

 2. 2. Oberoendeproblematiken när revision kombineras med rådgivning i små bolag: En kvalitativ studie om revisorers resonemang kring rådgivnings påverkan på oberoende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Andersson; Marielle Lundvall; [2023-08-18]
  Nyckelord :Revision; revisor; oberoende; revisionsnära rådgivning; fristående rådgivning; principal-agentteorin; analysmodellen; byråjäv;

  Sammanfattning : Oberoende är en avgörande del i revisionsyrket som revisorer måste upprätthålla. Rådgivning inom branschen har ökat de senaste decennierna och därmed även problematiken kring oberoende, inte minst inom små bolag som är den typ av företag som främst är i behov av extern rådgivning. LÄS MER

 3. 3. Nya arbetssättet efter Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jasmine Karlsson; [2023-06-30]
  Nyckelord :Hybridarbete; Gränsdragning; Work-life balance; Gränsteori; Arbetsmiljö; Återhämtning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka anställdas upplevelse av hybridarbete i en vald organisation, med fokus på hybridarbetets arbetsmiljö, work-life balance, möjlighet till återhämtning och hur organisationen arbetar med hybridarbete. Teori: De teoretiska perspektiven som har använts i studien är gränsteori och work-life balance. LÄS MER

 4. 4. Fortsatt distansarbete eller återgång till kontoret? : En kvalitativ studie om upplevelser av distansarbete och Work-Life Balance

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jakob Kemi; Isac Lind; [2023]
  Nyckelord :Distansarbete; Kontorsarbete; Work-Life Balance; Produktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra och diskutera hur arbetstagare och arbetsgivare ser på distansarbete i kontrast till arbete på kontoret, och vilka svårigheter kontra möjligheter respektive sida ser i ett eventuellt återvändande till kontoret. Därtill även belysa upplevelser av Work-Life Balance kopplat till distansarbete i kontrast till kontoret. LÄS MER

 5. 5. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Asal Kouaiber; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

  Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER