Sökning: "gränsdragning"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet gränsdragning.

 1. 1. På gränsen mellan personligt och privat : En intervjustudie om lärarrollen i sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emil Niklasson; Sanna Vanno; [2019]
  Nyckelord :Sex- och samlevnadsundervisning; sex; gränsdragning; personligt; privat; lärarroll; rollutövande; dramaturgiska perspektivet;

  Sammanfattning : Det svenska samhället kan idag beskrivas som genomsexualiserat. Trots detta anses det personliga sexet fortfarande vara en privat fråga och något varje individ förväntas hålla för sig själv. LÄS MER

 2. 2. Anställdas upplevelse av hur dagens gränslösa digitala arbete förskjuter balansen mellan privatliv och arbetsliv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Emma Lindell; Josefin Stolt; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Work-life boundary; Permanent availability; ICT; Work-life balance; gränsdragning mellan privatliv och arbetsliv; ständig tillgänglighet; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur anställda upplever att dagens gränslösa digitala arbete förskjuter balansen mellan privatliv och arbetsliv. Genom en kvalitativ metod utgick studien från åtta semistrukturerade intervjuer som genomfördes på ett företag beläget i Mellansverige. LÄS MER

 3. 3. “Det är en livsstil” : En kvalitativ studie om universitetslärares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Andersson; Charlotta Chindeh; [2019]
  Nyckelord :gränslöst arbete; gränsdragningsproblematik; flexibilitet; arbetsbelastning; tillgänglighet; profession; autonomi;

  Sammanfattning : Lärare inom högre utbildning är av tradition en fri profession med hög autonomi vars arbetsmiljö präglas av ett gränslöst arbete. Denna studie undersöker universitetslärares psykosociala arbetsmiljö inom högre utbildning. LÄS MER

 4. 4. “Det agila arbetssättet kan göra ont” : En etnografisk studie av medarbetares situation i ett IT-företag ur ett hållbarhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Olivia Remmerth; Elin Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Agile; Border theory; Critical theory; Engaged employees; Post-bureaucracy; Wheel of employeeship; Agilt arbetssätt; Gränsdragning; Hållbart medarbetarengagemang; Kritisk teori; Medarbetarskapshjulet; Postbyråkrati;

  Sammanfattning : Omvärlden och marknaden kan idag tillskrivas som kundens, det är kunden som styr marknaden och sitter på makten. Till detta kan troligtvis en viss press föreligga hos organisatoriska ledare att finna en strategi som skapar värde för kunden. LÄS MER

 5. 5. Trafikbelastade gårdsbjälklag : En undersökning av beräkningsmetoders lämplighet och möjliga förenklingar i projekteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Johan Härd; Mårten Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Överbyggnad; trafiklaster; gårdsbjälklag; Eurokoder; Strusoft; Frame Analysis; FEM-Design;

  Sammanfattning : As a structural designer, you are sometimes required to design structures carrying traffic loads, but which are not, for example, bridges or parking garages. In practice, this usually applies to drivable floor layers and culverts under roads. LÄS MER