Sökning: "Sara Georgsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Georgsson.

  1. 1. Influencers påverkan på konsumentens köpprocess -En kvalitativ studie om hur konsumentens köpprocess inom mode påverkas av influencer marketing på Instagram

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Estelle Beaunez Lundqvist; Sara Georgsson; [2018-06-27]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER