Sökning: "Sara carlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara carlberg.

  1. 1. Framgångsrik outsourcing : Val av kontraktstyp och kontraktsformulering

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Erica Carlberg; Sara Wejdenstolpe; [2010]
    Nyckelord :Outsourcing; kontrakt;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa vilken betydelse kontraktsformulering och val av kontraktstyp har för ett outsourcinginitiativs framgång utifrån ett kundperspektiv.Teori: Studiens teoretiska referenser består av agentteorin, transaktionskostnadsteorin, teorin om ofullständiga kontrakt samt en omfattande litteraturgenomgång om kontrakt. LÄS MER