Sökning: "Selin Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Selin Persson.

  1. 1. Barns delaktighet och inflytande. En kvalitativ studie om hur verksamma förskollärare säger sig arbeta med det demokratiska uppdraget i förskolan.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Veronica Selin; Madelene Persson; [2013]
    Nyckelord :Demokrati; delaktighet; inflytande; förskola; barn;

    Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie har varit att undersöka hur fem förskollärare säger sig arbeta med förskolansdemokratiska uppdrag i form av barns delaktighet, inflytande och allas lika värde i förhållande till förskolansläroplan. En central del i läroplanen för förskolan är det demokratiska uppdraget som pedagogerna skall tillämpa. LÄS MER