Sökning: "Skogseko"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Skogseko.

 1. 1. Skogspolitisk kommunikation - från Skogsstyrelsen till enskilda privata skogsägare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Winter; Jonas Sjölund; [2017]
  Nyckelord :Produktionsmål; ; miljömål; Skogseko; kunskap; målgrupp;

  Sammanfattning : Skogen har många olika nyttigheter och åsikterna om hur skogen ska brukas är många, detta gör skogen till en politisk fråga. Skogsstyrelsen är den myn-dighet som ansvarar för att skogspolitiken efterlevs och skogsvårdslagen re-glerar hur Sveriges skogar ska skötas. LÄS MER

 2. 2. Skogsmarksindelningen i gröna och blå kartan : en utvärdering med hjälp av riksskogstaxeringens provytor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Mats Persson; [1998]
  Nyckelord :cartography;

  Sammanfattning : Inom ramen för riksskogstaxeringen genomförs årligen en stickprovsinventering som syftar till att samla in data som bl.a. ligger till grund för samhällets planering av skogsresurserna samt för uppföljning av förändringar i miljön. LÄS MER