Sökning: "Statlig Hacking"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Statlig Hacking.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. "Make Orwell Fiction Again" - Den nya lagen om hemlig dataavläsning i förhållande till rättssäkerhet samt rätt till integritet och privatliv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Ramazanzadeh Darabad; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I år trädde lag (2020:62) om hemlig dataavläsning i kraft, vilket gav de brottsbekämpande myndigheterna befogenhet att i hemlighet avlyssna och läsa data. Denna uppsats kommer att försöka ge läsaren en förståelse av själva lagen och dess innebörd, för att sedan analysera lagen. LÄS MER