Sökning: "Studiens avgränsning"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Studiens avgränsning.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS ERFARENHETER AV SIN DELADE YRKESROLL SOM ARBETSTERAPEUT OCH REHABILITERINGSKOORDINATOR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sophie Karlsson; Felicia Sjöberg; [2021-04-20]
  Nyckelord :Occupational therapy; Professional Role; Qualitative research; Work Engagement; Workload;

  Sammanfattning : Bakgrund Att inta en roll innebär att en person befäster en identitet som är specifikt för just denrollen. Vissa personer innehar ett arbete där de intar olika yrken, innebär det att dessamänniskor även intar delade eller flera roller genom sina yrkesroller. LÄS MER

 2. 2. Känslornas betydelse i undervisning om hållbar utveckling : Lärarstrategier inom de naturorienterande ämnena på högstadiet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Emma Hindeborn; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ämneskänslor; handlingskompetens; miljöengagemang; didaktik; känslohanteringsstrategier; framgångshistorier;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att bidra med didaktisk forskning om hur elever reagerar känslomässigt på ämnesinnehållet hållbar utveckling, det vill säga deras ämneskänslor. Syftet har även bestått i att undersöka hur lärare kan förhålla sig till dessa känslor, både när de uppstår och när lärare planerar sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie av PHP-baserade innehållshanteringssystem : Med fokus på att skapa plugin till WordPress, Joomla och Drupal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Niklas Knutes; [2021]
  Nyckelord :CMS; WordPress; Joomla; Drupal; jämförande studie; plugin;

  Sammanfattning : Inom webbutveckling så är en stor del av webben utvecklad och administrerad med hjälp utav Content Management System (CMS) närmare bestämt hela 43,6% av alla webbsidor hanteras av någon typ av Content Management System. När utveckling av en webbsida är aktuellt, så finns det flera val som behöver göras, ska det genomföras egenutveckling, skall ett ramverk användas eller ska ett CMS användas. LÄS MER

 4. 4. Samverkan - en utmaning i den moderna välfärdsstaten : En socialkonstruktivistisk innehållsanalys av ansvarskonstruktionen vid interorganisatorisk samverkan i missbruksvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Erik Jacobsen; Hannes Strömberg; [2021]
  Nyckelord :collaboration; substance-abuse; asylum-seeking refugee children; samverkan; missbruk; ensamkommande flyktingbarn;

  Sammanfattning : År 2020 uppmärksammades på nytt att det delade huvudmannaskapet inom missbruks- och beroendevården kan få konsekvenser för den enskilde i form av bristande tillgänglighet (Kommitédirektiv 2020:68). I dagsläget ansvarar regionen och kommunen gemensamt för missbruksvården, och har enligt Socialtjänstlag (SFS 2001:453) samt Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) en skyldighet att samverka i vården av brukare med missbruksproblematik. LÄS MER

 5. 5. Riskanalys med sårbarhetsindex längs Klarälven : Riskanalys och metodutveckling för beräkning av ett socialt sårbarhetsindex

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Johan Höök; Johannes Mulalic; [2021]
  Nyckelord :Social vulnerability index; risk analysis; River Klarälven; natural hazards; Socialt sårbarhetsindex; riskanalys; Klarälven; naturolycka;

  Sammanfattning : Vid inträffandet av naturolyckor och katastrofer påverkas människor i olika omfattning, inte bara beroende på deras bostads läge utan även utifrån deras sociala förhållanden och förutsättningar. I denna studie genomförs en riskanalys samt utvecklas en metod för beräkning av ett områdes sociala sårbarhet genom ett index. LÄS MER