Sökning: "Svordomar"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Svordomar.

 1. 1. „Wenn die Welt im Arsch ist, wird der Arsch der Welt zu einem Ort, wo man es aushalten kann.“ Eine Analyse idiomatischer Phraseme mit dem Wort Arsch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alena Wattenberg van Hal; [2018-01-25]
  Nyckelord :Phrasem; Phraseologie; Redewendungen; Idiome;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att undersöka hur idiomatiska frasem (fraseologiska ordförbindelser) med ordet Arsch (’röv’) används i det tyska språket. Teoretisk utgångspunkt är Elke Donalies definition av Phrasem och Dudens definition av idiomatisch. LÄS MER

 2. 2. ”Shakespeare är fucking bra” 15TEn observationsstudie om fula ord på en högstadieskola i Mellansverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Zebastian Lindell; [2018]
  Nyckelord :Fult språk; fula ord; svordomar; fuck; fucking; observation; språksociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker användande av fult språk i klassrummet på en högstadieskola i Mellansverige, ett fält inom språksociologin som är i ständig förändring. Syftet med uppsatsen är att utforska det fula språket utifrån tre frågor som behandlar bland annat språkets funktion och användares språkliga anpassning efter mottagare. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars attityder till svordomar ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Per Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Svordomar; fula ord; kulturellt kapital; habitus; Bourdieu; känslomässig resonans;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks ett urval gymnasielevers attityder till i synnerhet svenska svordomar. Tonvikten ligger vid attityderna till svordomar hos dem som har svenska som ett andraspråk och huruvida dessa skiljer sig i förhållande till attityderna hos dem som har svenska som sitt modersmål. LÄS MER

 4. 4. Prestigehöjande lågprestigeord: en studie om svordomar och slang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Pontus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sociolingvistik; Ungdomsspråk; Slang; Svordomar; Sociolekt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ungdomsspråk har studerats sedan senare 1900-tal. Ulla-Britt Kotsinas (1984) och Lars Gunnar Andersson (1985) finns bland de forskare som beskriver vilka funktioner som ungdomsspråket har bland ungdomar, bland annat skriver de om hur slang och svordomar kan användas som grupptillhörigehetsmarkörer. LÄS MER

 5. 5. Haasärämärä : En kvalitativ studie om värmländska lärare och lärarstudenters attityder och förhållningssätt till talspråkliga varieteter i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Oscar Beckerstedt; [2018]
  Nyckelord :Spoken varieties; sociolinguistics; language switching; language normativity; Talspråkliga varieteter; sociolingvistik; språkväxling; språknormativitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate teachers’ attitudes and approaches to linguistic varieties in teaching and also to find out how they are represented in the classroom. The study was made from a sociolinguistic perspective. The study includes the methods, interviews and observations. LÄS MER