Sökning: "Tematiskt arbete Förskoleklass"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Tematiskt arbete Förskoleklass.

 1. 1. Viktiga åtgärder i arbetet att förebygga och möta elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter : En studie om lärares uppfattning om viktiga åtgärder och anpassningar i läs- och skrivpedagogiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mirna Kryou; Malin Adelborg; [2020]
  Nyckelord :extra anpassningar; framgångsfaktorer; literacy; läs- och skrivinlärning; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om vilka åtgärder lärare i förskoleklass upp till årskurs 3 anser vara viktiga i arbetet att förebygga och möta elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter, samt vilka anpassningar dessa lärare anser vara de vanligaste förekommande. Utsagorna har analyserats tematiskt med en fenomenologisk ansats, där studien bygger på 147 enkätsvar och två intervjuer med lärare verksamma inom dessa årskurser. LÄS MER

 2. 2. Tematiskt arbete med yngre barn : tre pedagogers tankar om tematiskt arbete och om hur de arbetar tematiskt

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign, teknik och lärande

  Författare :Hanna Nilsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur några pedagoger beskriver att de arbetar tematiskt med yngre barn och vad de grundar sitt tematiska arbete på. Mina frågeställningar var: Hur beskriver pedagogerna att de arbetar tematiskt? Vad grundar pedagogerna sitt tematiska arbete på? För att få reda på detta valde jag att intervjua tre pedagoger som är verksamma i förskolan och i förskoleklass. LÄS MER

 3. 3. "Det är viktigt att lära sig att läsa, alla kan inte det"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna-Carin Andersson; [2010]
  Nyckelord :barn; fritidshem; förskola; lek; lärande; lärare; skola;

  Sammanfattning : Lek är något som barn har sysslat med i alla tider. Syftet med studien är att belysa vad barn och lärare inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem anser om lek och lärande. Dessutom har syftet varit att ta reda på hur lärarna tror att lek kan påverk barns lärande. LÄS MER

 4. 4. Grupprocessen i ett estetiskt temaarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Cecilia Grönwall; Anja Lundh; [2007]
  Nyckelord :Grupprocesser; KME; Estetiska läroprocesser;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete behandlar grupprocesser i ett tematiskt grupparbete. Vi ville se vad som hände med barnen i det estetiska temaarbetet och hur de utvecklades i ett estetiskt avseende. Därefter önskade vi se om en av de rådande teorierna om grupprocesser stämde i vårt arbete med cirkustema i en förskoleklass om 12 barn. LÄS MER

 5. 5. Två mångkulturella barngrupper - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Sara Borg; Martina Kristiansson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete var att fördjupa oss i den mångkulturella verksamheten på en förskola och i en förskoleklass. Vi ville ta reda på hur pedagogerna bemöter invandrarbarnen jämfört med de svenska barnen samt hur pedagogerna skapar en god kontakt med invandrarföräldrarna. LÄS MER