Sökning: "Tidigare kriminell"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Tidigare kriminell.

 1. 1. Kan jag skylla på föräldrarna? En kvantitativ studie om kopplingen mellan anknytning, moral och brottslighet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Brommund; Matilda Aldestam Ask; [2024]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; Age-Graded Theory of Crime; Moral; Kriminell karriär; Attachment theory; Morality; Criminal caree; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study is a quantitative survey based on attachment theory and age-graded theory of informal social control with the purpose of investigating the connection between attachment, morality and crime. The study has tested three hypotheses; Low morality and general insecure attachment together predicts an intense criminal career more than insecure attachment alone. LÄS MER

 2. 2. Vårda eller fängsla? : En diskursanalytisk studie av statens syn på ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tilda Ersmar; [2024]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; ungdomsfängelse; ungdomsvård;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att förstå hur statens syn ungdomsbrottslighet har utvecklats över tid, genom att analysera tre statliga utredningar. Genom att studera dessa utredningar vill uppsatsen primärt studera hur staten har diskuterat olika påföljder för unga lagöverträdare, det vill säga hur staten ser på vård och fängelse. LÄS MER

 3. 3. Processen att lämna den kriminella livsstilen : En kvalitativ studie om upplevelsen av att lämna den kriminella livsstilen och dess svårigheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Shaya; Gizing Taghipour; Simon Michele; [2023]
  Nyckelord :Criminal lifestyle; Defection; Turning point; Termination process; Obstacles; Kriminell livsstil; Avhopp; Vändpunkt; Upphörandeprocess; Hinder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur tidigare kriminella har gått tillväga för att ta sig vidare från kriminalitet. En kvalitativ metod har tillämpats för att studera detta och sex före detta kriminella har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Egna barn och andras ungar : En diskursanalys över hur barn som kan misstänkas för brott kommer till uttryck i rättsliga dokument

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Jens Olsson; [2023]
  Nyckelord :Diskursanalys; kritisk diskursanalys; språk och makt; tvångsmedel och barn; unga lagöverträdare; polisiärt arbetet;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas på ett diskursivt plan hur frågor om barn under femton år som nyttjas av annan för kriminell verksamhet, kommer till uttryck i samtida rättsliga dokument med tillhörande remissvar. Problemformulering som ligger till grund för denna studie har bestått av tre frågor; vilka diskursiva antaganden och påståenden figurerar om barn som begår brott i promemorian Ds 2020:23 (?), vilka diskursiva antaganden och påståenden figurerar om barn som begår brott i de inkomna remissvaren (?), och hur återfinns och konstrueras de olika diskurserna i SOU 2022:1? Materialet som ligger till grund för studien utgörs av två utredningar och tillhörande remissvar. LÄS MER

 5. 5. Uppe bland molnen : Tvångsmedlet genomsökning på distans RB 28:10 och utvinning av molndata tillhörande Googletjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elsa Dahlstrand; Moa Dahl; [2023]
  Nyckelord :IT-forensics; Digital Forensics; Means of Coercion; Cloud Forensics; Magnet AXIOM; Cellebrite UFED Cloud; Google services; Tvångsmedel; RB 28:10; Genomsökning på distans; Digital forensik; Molnforensik; Magnet AXIOM; Cellebrite UFED Cloud; Googletjänster;

  Sammanfattning : Det sker en kontinuerlig digitalisering i världen vilket innebär en utmaning för samhällets lagstiftning, till följd av att lagstiftning är tids- och resurskrävande. Detta är något som kriminella utnyttjar i och med att deras verksamhet har flyttats alltmer till den digitala världen. LÄS MER