Sökning: "Välfärdsstater"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Välfärdsstater.

 1. 1. En skandinavisk allians?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Korp; [2023-02-06]
  Nyckelord :Arbetarklass; Attityder; Arbetarklassattityder; Covid-19 pandemin; Pandemiåtgärder; Skandinavien; Välfärdsstater; Working class; Attitudes; Working class attitudes; Covid-19 containment measures; Scandinavian Countries; Welfare states;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic resulted in a societal crisis where different groups of society were hit to varying degrees. One group that faced more severe consequences than others were the working class due to their limited economic resources and small opportunities to work from home. LÄS MER

 2. 2. Strategier mot hemlöshet i Sverige, Finland och Norge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Judit Bergbom; [2023]
  Nyckelord :Den universalistiska välfärdsmodellen; förebyggande hemlöshetsarbete; hemlöshetsstrategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka hemlöshetsstrategier Sverige, Finland och Norge använde i relation till Esping-Andersens idealtyper av välfärdsstater. Metod: En litteraturstudie genomfördes, 23 artiklar användes och kompletterande facklitteratur. LÄS MER

 3. 3. Arbetslöshet och livstillfredsställelse, var är det bäst att förlora jobbet? : En jämförande studie av arbetslöshets påverkan på kognitivt välmående i europeiska socialförsäkringsstrukturer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ely Strömberg; Theresia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Kognitivt välmående; Välfärdsstater; Korpi och Palme; Omfördelningsparadoxen; Socialförsäkring;

  Sammanfattning : Arbetslöshet är ett av de största problemen för moderna välfärdsstater och påverkar individer på en rad områden. Det för med sig försämrad fysisk och psykisk hälsa, samt lägre kognitivt välmående vilket är en individs subjektiva värdering av sitt eget liv, hur nöjd en är med livet som helhet. LÄS MER

 4. 4. Välfärdsstatens effekter på invandringspolicys: En komparativ studie av 20 OECD-länder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Sahlberg; [2020]
  Nyckelord :Välfärdsstaten; invandring; välfärdschauvinism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie bygger vidare på det arbete Frida Boräng tidigare gjort i sin artikel ”Large-scale solidarity? Effects of welfare state institutions on the admission of force immigrants”. Hennes slutsatser går emot teorier om att välfärdschauvinistiska idéer skulle vara mer dominerande i mer omfattande välfärdsstater (Boräng 2015). LÄS MER

 5. 5. Kyrkan som välfärdsaktör? Diakoners uppfattning av ekonomiskt stöd i svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nellie Thoms; [2019]
  Nyckelord :Diaconal work; Financial support; The church of Sweden; Welfare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur diakoner ser på och arbetar med ekonomiskt stöd i Svenska kyrkan. Frågeställningarna som besvaras är: Vad anser diakoner att kyrkan borde ha för roll gällande ekonomiskt stöd? Hur resonerar diakoner i arbetet med ekonomiskt stöd och vilka krav ställs? Vilka svårigheter stöter diakoner på i detta arbete?Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod där fem personer som arbetar eller har arbetat med ekonomiskt stöd i Svenska kyrkans diakonala arbete intervjuats. LÄS MER