Sökning: "What problem to be represented"

Visar resultat 1 - 5 av 511 uppsatser innehållade orden What problem to be represented.

 1. 1. HUR REPRESENTERAS NORMERNA AV FADERSROLLEN I EU-LÄNDERS PROPOSITIONER?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Stafstedt; [2023-02-17]
  Nyckelord :WPR; Sverige; Irland; Balansdirektiv; Norm; Fadersroll; pappa;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how the norms related to the father´s role in parental leave has been formulated in the Swedish and Irish policy proposals on the implementation of the EU directive on work-life balance. The aim is to understand what similarities and differences can be found in the policy proposals, as family policies vary across Member States. LÄS MER

 2. 2. Från centralisering till decentralisering - och tillbaka igen. En kritisk analys av Göteborgs Stads stadsdelsförändringar.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Hjort; [2023-01-24]
  Nyckelord :Omorganisation; Kommun; Centralisering; Decentralisering; Beslutsprocess; WPR; Social hållbarhet; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är bidra till ökad förståelse av varför stora omorganisationer genomförs i offentlig förvaltning, hur förändringarna konstrueras som önskvärda, vilka centrala motiv som driver förändringsprocesserna, vilka perspektiv som inte framträder lika tydligt samt hur arbetsmiljöperspektivet tas i beaktande. Metod: Uppsatsen består av en historisk dokumentstudie avseende beslutsunderlag för organisationsförändringar i Göteborgs Stad under tidsperioden 1987–2021. LÄS MER

 3. 3. Påverkar socialt ansvarstagande den finansiella prestationen? : En studie om svenska små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Khan; Torab Ramtin; [2023]
  Nyckelord :Corporate financial performance; Corporate social responsibility; small and mid-size enterprise; CSR; CFP; SME; ESG; ROE; ROA; Tobin´s Q; Företags finansiell prestation; Företags samhällsansvar; små och medelstora företag; CSR; CFP; SME; ESG; ROE; ROA; Tobin´s Q;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige är ett av de mest hållbarhets medvetna länderna i världen (Robecosam, 2021) med ett stort antal företag som prioriterar och rapporterar CSR-aktiviteter. Med det i åtanke är CSR ett växande intressant ämne vilket är ett omdiskuterat inom akademisk forskning, framförallt vilken effekt den har för företag som implementerar det. LÄS MER

 4. 4. Biden vs Trump- Rätten till abort : En jämförande kvalitativ kritisk diskursanalys om hur Biden och Trump behandlar abortfrågan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linnea Rosendal; [2023]
  Nyckelord :Trump; Biden; Republikanerna; Demokraterna; abort; Roe V Wade; feminism; konservatism; liberalism; WPR;

  Sammanfattning : For the last few years, the question of legal abortion has been a big topic in USpolitics. With the two major US parties, Democrats and Republicans, havingdifferent opinions about the subject, and with a new abortion law introduced inJune of 2022. LÄS MER

 5. 5. Medias framställning av fenomenet icke-medborgare i Sverige innan valet 2022. En kvalitativ innehållsanalys av representationer av icke-medborgare och sociala problem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Louise Börjesson; Hamsa Muthena; [2023]
  Nyckelord :Non-citizens; What s the problem represented to be?; problem presentation; media representation; social integration; Social Sciences;

  Sammanfattning : News reports about people being expelled from Sweden, even though they have lived in the country for several years, raise questions such as when a person can be seen as a member of the Swedish community. Even though they in some ways can be seen as a part of the community and being integrated, there seems to be more than just fulfilling some of the criteria that are often talked about in regard to being integrated. LÄS MER