Sökning: "Zandra Sjöholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zandra Sjöholm.

  1. 1. Svenska världsarv som besöksmål

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Zandra Sjöholm; Laura Berglund; [2013]
    Nyckelord :Världsarv; besöksmål; attraktivitet; marknadsföring; service och turismutveckling;

    Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur Svenska världsarv utvecklas som besöksmål genom att identifiera och kartlägga strategier inom attraktivitet, marknadsföring och service samt huruvida andra åtgärder genomförs för att attrahera besökare.Tidigare forskning kring utveckling av Svenska världsarv har visat sig vara knapphändig då världsarv i Sverige är en förhållandevis modern företeelse, därav skildrar detta examensarbete besöksverksamheten hos världsarven i deras olika faser av utvecklingsprocessen. LÄS MER