Sökning: "after-treatment systems"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden after-treatment systems.

 1. 1. An evaluation of the treatment performance of a ten year old stormwater biofilter in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Eklund; [2020]
  Nyckelord :Biofilter; Water Quality; heavy Metals; Nutrients; Stormwater Treatment; Sweden; Tyresö; Biofilter; Vattenkvalitet; Tungmetaller; Näringsämnen; Dagvattenrening; Sverige; Tyresö;

  Sammanfattning : Urban runoff may be contaminated with, for example, metals, nutrients and sediment. Generally, such runoff enters waterways and oceans without any type of treatment. Bioretention systems can be used to protect the aquatic environment since one of their main objectives is to remove pollutants from stormwater. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av munhälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar med fast apparatur - en randomiserad multicenterstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johanna Karjalainen; Cajsa Zeidler; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur den munhälsorelaterade livskvaliteten förändras hos ungdomar med trångställning under och efter behandling, i jämförelse med innan, vid behandling med konventionellt (Victory) respektive självligerande bracketsystem (Damon Q) för fast tandställning. Material och metod: Studiedeltagare från fyra specialistkliniker i Sverige fyllde i Child Perceptions Questionnaire (CPQ) 11-14 bestående av två globala frågor och fyra domäner; orala symtom, funktionella begränsningar, känslomässigt välbefinnande och socialt välbefinnande, innan (T0) under (T1) och efter behandling (T2). LÄS MER

 3. 3. CFD Simulation of Urea Evaporation in STAR-CCM+

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Oscar Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Urea; AdBlue; SCR; Solid Deposit; NOx; nitrogen oxides; CFD; speedup; spray simulation; UWS; diesel after-treatment; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sweden; NXPS; LiU; DOE; Urea; AdBlue; SCR; Klump; NOx; kvävedioxider CFD; uppsnabbning; spray simulering; UWS; efterbehandling av diesel-motor; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sverige; NXPS; LiU; DOE;

  Sammanfattning : Diesel engines produce large amounts of nitrogen oxides (NOX) while running. Nitrogen oxides are highly toxic and also contribute towards the formation of tropospheric ozone. LÄS MER

 4. 4. Development of a Methodology for Efficient FEM Pre-processes to Aid Simulation-driven Design

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Mattias Bäckman; Josef Kling; [2018]
  Nyckelord :FEM; Welds; Automation; MDO; HyperMesh; Simulation-driven design; Design Automation; Pre-processes; Mesh;

  Sammanfattning : With both tougher competition and legislations, companies always strive to improve their products while cutting unnecessary costs. This master’s thesis investigates if the after-treatment systems department at the heavy-duty vehicle company Scania CV AB in Södertälje, Sweden can improve their development process by implementing automated FEM pre-processes for welded sheet metal components. LÄS MER

 5. 5. Suitable treatment of source separated greywater for discharge into an Urban Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Evalyne Cathy Arinaitwe; [2018]
  Nyckelord :water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It can no longer be refuted that greywater reuse is paramount to curbing the persistent global water crisis. Of the domestic wastewaters, greywater is less polluted than blackwater, but treatment is still necessary to make it safe for reuse. The most common greywater reuse application is toilet flushing. LÄS MER