Sökning: "arbete historia"

Visar resultat 1 - 5 av 805 uppsatser innehållade orden arbete historia.

 1. 1. Identitet och historia : En översikt av tidigare forskning kring historieämnet som ettidentitetsskapande verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Yaiza Regueira; [2024]
  Nyckelord :egna berättelser; historiebruk; historiemedvetande; identitet; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Historieämnet i skolan ämnar utveckla elevers historiemedvetande, något som blandannat ger dem möjlighet att förstå sin närvaro i den historiska kontext de lever i.Identitetsskapandet som historieämnet medverkar i, påverkas av de narrativ och denhistoria som får ta plats i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. “De håller på med renar va?” : En analys av hur urfolket samerna representerats i skolans styrdokument mellan åren 1962 och 2022.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Peter Alsén; [2024]
  Nyckelord :Läroplan; Same; Sami; Sápmi; Skola; Styrdokument; Urfolk; Ursprungsbefolkning;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ innehållsanalys av Sveriges styrdokument för svensk grundskola, med fokus på samisk representation. Analysen är avgränsad till tidsperioden 1962-2022 då denna tidsperiod innefattar alla läroplaner för den obligatoriska allmänna grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar historiekultur historieundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Markus Wallenholm; Seif Al-Noori; [2024]
  Nyckelord :Historiekultur; historieundervisning; mångkultur; historiemedvetande; klassrum; lärare; elev;

  Sammanfattning : I dagens svenska samhälle finns det ett samtycke om att många av våra skolor är väldigt mångkulturella och inom dessa skolor så finns det elever från olika delar av världen med olika historiekulturer, men det är inte endast eleverna som har en historiekultur utan det har lärarna också och kan generellt bindas till den svenska historiekulturen Syftet med denna uppsats är att titta på olika studier för att kunna få en uppfattning om hur historiekulturer påverkar undervisningen som ges under historielektionen och om lärarens historiekultur påverkar elevernas historieförståelse eller om elevernas historiekultur påverkar den undervisning som de tar till sig.  Frågorna vi har ställt för att kunna nå syftet med denna uppsats är “Hur påverkas eleverna av sin historiekultur när de ska ta till sig historieundervisning?" samt “Hur påverkar lärarens egna historiekultur utförandet av deras historieundervisning?”  Metoden vi använt oss av för denna kunskapsöversikt är informationssökning i olika databaser, framför allt Libsearch, Diva och Google Scholar. LÄS MER

 4. 4. "Musiken ligger i dvala" : En fenomenografisk studie av elevers uppfattningar av fenomenet notläsning i musikklass med körprofil i svensk grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tobias Bennsten; [2024]
  Nyckelord :Reading music; music school; choir singing; choir profile; phenomenography; ear training; inner hearing; Notläsning; musikklass; körsång; körprofil; fenomenografi; gehör; inre hörande;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att bidra med mer kunskap om hur grundskoleelever i musikklass med körprofil i Sverige uppfattar fenomenet notläsning. I bakgrundskapitlet presenteras en kort historik över notskriftens historia, en redogörelse för musikklassen som fenomen samt definitioner av termer som används i detta arbete. LÄS MER

 5. 5. Groparnas hemlighet : En arkeologisk analys om fångstgropar med fokus på varggropar inom Karlskoga kommun och Degerfors kommun.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Emma Svensson; [2024]
  Nyckelord :Known cultural remains; Unknown cultural remains; wolf hunting; fox hunting; bear hunting; reindeer and moose hunting; pitfalls; Swedish woodland; forest archeology; GIS.; Kända kulturlämningar; okända kulturlämningar; vargjakt; rävjakt; björnjakt; ren- och älgjakt; fångstgropar; svensk skogsmark; skogsarkeologi; GIS.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka om det är möjligt att förutse var de okända fångstgropar befinner sig i landskapet med hjälp av karaktärsdragen från de kända lämningarna. Målet med detta arbete är att identifiera och registrera okända fångstgropar för att skydda dem från att skadas av skogsbruket. LÄS MER