Sökning: "aspekter av tal i bråkform"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden aspekter av tal i bråkform.

 1. 1. Hur hanteras bråkbegreppet i aktuella läromedel för årskurs 3? : En läromedelsgranskning med fokus på kritiska aspekter och variationsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Ax; [2021]
  Nyckelord :Variationsmönster; kritiska aspekter; tal i bråkform; läromedelsgranskning;

  Sammanfattning : Läroboken utgör en viktig grund för undervisning i ämnet matematik. Idag finns det ingen nämnd som aktivt granskar de läromedel som används i skolans verksamhet, vilket ställer krav på att lärare har kunskap att undersöka och välja lämpliga läromedel. LÄS MER

 2. 2. Svårigheter inom addition av bråk - En läromedelsgranskning av kritiska aspekter för elevers lärande i årskurs 6

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Agnes Kilman; Linus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bråk; addition av bråk; läromedel; variationsteori; kritisk aspekt; representationsformer. ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur två olika läromedel hanterar kritiska aspekter vid förståelsen för addition av bråk med hjälp av olika matematiska representationsformer.  Urvalet av läromedel var strategiskt explorativt och subjektivt för att öka läromedels relevans för studien. LÄS MER

 3. 3. Analys av läroböcker i matematik avsedda för årkurs tre. Med fokus på tal i bråkform.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Hasler; [2018-08-08]
  Nyckelord :Lärobok; matematik; tal i bråkform; aspekter av tal i bråkform; representationer av tal i bråkform;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att ge lärare som arbetar i grundskolans lägre årskurser en uppfattning kring innehållet i läroböcker i matematik avsedda för årskurs tre. Studien har fokuserats till att undersöka ovanstående med tal i bråkform som avgränsning. LÄS MER

 4. 4. Variation i matematik : -        En studie med fokus på tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Wiktoria Kasek; Eleni Papadopoulou; [2017]
  Nyckelord :Variation; arbetssätt; matematik; grundskolan; variationsteori; inspiration;

  Sammanfattning : Tal i bråkform är ett svårt område inom matematiken, vilket har visats i forskning och i diskussioner med verksamma lärare. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärarna synliggör aspekter av tal i bråkform för elever med hjälp av ett varierat arbetssätt och hur eleverna upplever momentet tal i bråkform. LÄS MER

 5. 5. Bråkbegreppet. En studie av bråktalens olika"ansikten"i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Hallström; [2005]
  Nyckelord :Mathematics; Bråkundervisning; bråktal; rationella tal; bråktalens aspekter; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur bråkundervisningen i år 3-6 kan utformas så att elever utvecklar en rik förståelse för bråkbegreppet. Jag ville få reda på hur lärare brukar gå till väga och vilka svårigheter och möjligheter de upplever finns i bråkundervisningen. LÄS MER