Sökning: "behov av stöd abort"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden behov av stöd abort.

 1. 1. Vart går gränsen? : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av personliga värderingar och professionella skyldigheter inom abortvård

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ebba Boman; Johanna Gullbro; [2023]
  Nyckelord :Induced abortion; nurse; experience; care; Inducerad abort; sjuksköterska; erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Abort är ett ingrepp som kan vara mycket påfrestande för kvinnorna som genomgår den men också för sjuksköterskorna som vårdar kvinnorna. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i omvårdnaden men kan även de uppleva motgångar i sitt arbete då egna erfarenheter och åsikter hamnar i konflikt med yrkesrollen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av omvårdnad på akutmottagningen i samband med missfall : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Shoroq Saleh Ahmed; Sara Almusawi; [2023]
  Nyckelord :akutmottagning. katie erikssons omvårdnadsteori. personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är ett ofrivilligt avslutande av graviditet som sker innan vecka 22. Cirka 20% av alla konstaterade graviditeter slutar i missfall eller spontan abort. Det kan finnas flera orsaker till att vissa kvinnor drabbas av missfall. Den vanligaste orsaken är genetiska fel hos fostret. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av vårdpersonalens bemötande vid inducerad abort : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Carolina Halldén; Ylva Nyrén; [2023]
  Nyckelord :Induced abortion; treatment; experiences; Inducerad abort; bemötande; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inducerad abort är ett vanligt ingrepp och en beståndsdel i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [SRHR], vilket relaterar till mänskliga rättigheter. Rätten till trygg, säker och respektfull abort är en viktig fråga för jämställdhet och kvinnohälsa. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor som har genomgått abort.

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Agnes Arvidsson; Melissa Gabrielle Johansson; [2023]
  Nyckelord :Abort; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Abort innebär borttagandet av en graviditet. Avlägsnandet av en graviditet kan ske både medicinskt och kirurgiskt, beroende på den individuella kvinnans tillstånd. Vårdandet av kvinnor som har genomgått en abort kan vara fysiskt och emotionellt krävande för både patienten och sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. BARNMORSKORS ERFARENHETER AV VÅRD I SAMBAND MED SENT AVBRYTANDE AV GRAVIDITET : Kvalitativ intervjuundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Augustini; Sara Lahall; [2022]
  Nyckelord :abortion; individualized care; women centered; support.; abort; individanpassad vård; kvinnocentrerat; stöd.;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, approximately 35,000 termination of pregnancies is performed annually. According to the abortion law, women have the right to terminate the pregnancy until week 18+0 without giving the reason for the termination. LÄS MER