Sökning: "bowing technique"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bowing technique.

 1. 1. En pinne eller en stråke... det är frågan? : En intervju- och videoobservationsstudie av fiollärares syn på och arbete med stråkteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emma-Teres Tjernström; [2019]
  Nyckelord :bowing technique; social semiotic; video observation; semi structured interview; multimodal interaction; stråkteknik; socialsemiotiskt perspektiv; videoobservation; semistrukturerade intervjuer; multi-modal analys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fiollärares syn på och användning av stråkteknik i sin undervisning. Detta görs med följande forskningsfrågor: Hur representerar fiollärare sin syn på stråkteknik? och Hur designar fiollärare sin undervisning i stråkteknik? Studien är kvalitativ och data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra olika fiollärare på musik- och kulturskolor. LÄS MER

 2. 2. Stråkteknik - med aphäng blir det hjärtat i fiolspelet! : En kvalitativ intervjuundersökning utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Hanna Kull; [2016]
  Nyckelord :Bowing technique; violin; violin teaching; folk music; classical music; cultural psychological perspective; semi-structured interviews; Stråkteknik; fiol; fiolundervisning; folkmusik; klassisk musik; kulturpsykologiskt perspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få insikt i, synliggöra och identifiera synen på stråkteknik och hur den används i fiolundervisning av pedagoger inom den klassiska genren och folkmusikgenren. Studien är av en jämförande karaktär där fokus ligger på eventuella likheter och skillnader mellan lärares synsätt inom de två genrerna. LÄS MER

 3. 3. Interpretation och dissonansbehandling på kromatisk nyckelharpa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Björn Regnér; [2013-06-17]
  Nyckelord :nyckelharpa; dissonansbehandling; komposition; interpretation; stråkteknik; spelteknik; intonation;

  Sammanfattning : By describing and analyzing a self made composition for the Swedish folk music instrument “nyckelharpa” with emphasis on playing techique, dissonance treatment and interpretation questions are reflected upon regarding how dissonances and andvanced harmonical progressions are treated on a limited instrument such as “nyckelharpa”. By emphasizing the traditional norm connected to the interpretation and instrumentation of traditional Swedish folk music (a traditon in which the nyckelharpa is included) and comparing the te- chniques connected to it with the recent composed material in a western classical context the possibilities and limitations in composition and interpretation are further investigated. LÄS MER