Sökning: "c uppsats förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden c uppsats förskola.

 1. 1. "Man får vara påhittig också" : En studie om hur förskollärare samtalar om barn och barnsyn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Julie Malm; [2017]
  Nyckelord :Barnsyn; förhållningssätt; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare samtalar om barn och barnsyn. Frågeställningarna var: Hur beskriver förskollärarna begreppet barnsyn? På vilket sätt beskriver förskollärarna sin betydelse för hur barnen utvecklas på förskolan? I författarens c-uppsats framkom beteenden från förskollärare som väckte frågor kring om förskollärare är medvetna om sin barnsyn och barnsynens påverkan på arbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i förskolan - Pedagogers tankar om möjligheter och svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Petra Bauer; Petra Johansson; [2011]
  Nyckelord :Integrering; Inkludering; Exkludering; Förskola; Pedagog; Barngrupp;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Inkludering i förskolan - Pedagogers tankar om möjligheter och svårigheterInclusion in pre-school – Teachers’ thoughts about actabilities and difficulties.Författare: Petra Bauer och Petra JohanssonTyp av arbete: C-uppsats 15 högskolepoängHandledare: Kristian Lutz, Examinator: Marie LeijonKurs: förberedande kurs i specialpedagogik, Malmö högskolaDatum: 29 mars, 2011SyfteVi vill med vår undersökning få en bild av på vilket sätt pedagoger i förskolan arbetar mot en ”förskola för alla” . LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik- en naturlig upplevelse

  C-uppsats,

  Författare :Titti Perldal; [2011]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; kognitiv; motorik; häl;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva hur utomhuspedagogik kan bidra till barns lärandeoch utveckling. Genom att empiriskt undersöka hur verksamma pedagoger samt forskare uttrycker sig kringutomhuspedagogik vill vi ta reda på om de anser att utomhuspedagogik kan bidra till barns lärande ochutveckling och i så fall på vilket sätt?Frågeställningar: Vilken inverkan anser verksamma pedagoger att utomhuspedagogik har på barns utvecklingoch lärande?Vilken inverkan anser verksamma pedagoger att utomhuspedagogik har för verksamheten?Metod: Vi valde att göra samtalsintervjuer med fyra verksamma pedagoger på fyra förskolor. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan

  C-uppsats,

  Författare :Ulrika Hom; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningMot bakgrund av läroplanens nya krav som träder i kraft 1 juli 011, är syftet med denna uppsats att ge pedagogerverktyg i vardagsarbetet för att kunna väva in matematik på ett meningsfullt och lustfyllt sätt.Mitt syfte är att inspirera och motivera pedagoger i förskolan att se sin verksamhet som en del av detsammanhängande utbildningssystemet, ge dem verktygen att kunna genomföra enklare aktiviteter som synliggörmatematiken, delge tankar kring möjligheterna med språkbruket samt kunskap kring vad som utgörgrundläggande taluppfattning och ett sätt att mäta detta i barngruppen. LÄS MER

 5. 5. Omsorg och lärande – en kvalitativ studie om pedagogers tankar kring omsorgssituationer

  C-uppsats,

  Författare :Linda Björkqvist; Alexandra Orvestad; [2011]
  Nyckelord :Omsorg; omvårdnad; förskola; lärande; pedagoger; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vårt syfte med vår uppsats är att ta reda på hur pedagoger tänker i omsorgssituationer. Vi vill se om det finns enyttre påverkan som gör att pedagogerna inte agerar som de vill och ska. Vi vill att pedagogerna ska få enförståelse för hur stor betydelse omsorgssituationerna har och hur mycket de påverkas av hur vi agerar. LÄS MER