Sökning: "Barngrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet Barngrupp.

 1. 1. Kommunikation, mer än bara ord : En kvalitativ studie om hur förskollärares närvaro kommer till uttryck i dialogen med barn på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Närvaro; dialog; förskollärare; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärares närvaro kommer till uttryck i dialogen med barnen. Studien innefattade en kvalitativ forskningsansats med en teoretisk utgångspunkt i relationell pedagogik. Studien bygger på en mikro-etnografisk studie där både observationer och samtal med förskollärare har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Lekens betydelse för barn med autism : En studie om lek som arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ingela Persson; [2022]
  Nyckelord :Autism; Handledning; Lek; Lekgrupper; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Persson, Ingela (2021). Lekens betydelse för barn med autism, en studie om lek som arbetssätt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Genuspedagogik : En kvantitativ studie om ett normkreativt arbete i förskolans utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Persson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; bemötande; normer; genus; familjekonstellationer; miljö;

  Sammanfattning : Studien syftade till att bidra med kunskap om hur förskolepersonal arbetar med genuspedagogik och normkreativt i förskolan. Detta har studerats ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Studien utgick ifrån en kvantitativforskningsansats i form av enkätundersökning. LÄS MER

 4. 4. Vill du vara med och leka? : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning kring delaktighet i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Larsson; Frida Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Participation; preschool teacher; play; interaction; Delaktighet; förskollärare; lek; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ge en djupare förståelse för förskollärares uppfattningar kring delaktighet i barns lek. I frågeställningarna lyfts syftet med att delta i barns lek, vilka hinder som kan uppstå och hur de intervjuade förskollärarna förhåller sig i barns lek kopplat till delaktighet. LÄS MER

 5. 5. "Att låsa upp det tysta barnet" : En kvalitativ studie om hur förskollärare bemöter och arbetar med det tysta barnet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jennifer Frih; Frida Melldén; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; blyg; det individuella barnet; förskollärare; olikheter; temperament; tillbakadragen och tyst.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur förskollärare bemöter tysta barn i förskolans verksamhet. Studien grundas på en kvalitativ ansats med utgångspunkt ur fem semistrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER