Sökning: "c- uppsats omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden c- uppsats omvårdnad.

 1. 1. Omsorg och lärande – en kvalitativ studie om pedagogers tankar kring omsorgssituationer

  C-uppsats,

  Författare :Linda Björkqvist; Alexandra Orvestad; [2011]
  Nyckelord :Omsorg; omvårdnad; förskola; lärande; pedagoger; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vårt syfte med vår uppsats är att ta reda på hur pedagoger tänker i omsorgssituationer. Vi vill se om det finns enyttre påverkan som gör att pedagogerna inte agerar som de vill och ska. Vi vill att pedagogerna ska få enförståelse för hur stor betydelse omsorgssituationerna har och hur mycket de påverkas av hur vi agerar. LÄS MER

 2. 2. Beröring som omvårdnadsåtgärd ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Morgan Berg; Eva Ekstrand; [2010]
  Nyckelord :beröring; upplevelser; sjuksköterskor; manliga sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Brist på beröring kan leda till ohälsa. Fysisk beröring mellan personal och patient kan vara en förutsättning för en professionell och optimal vård. En fördjupning i ämnet ur ett sjuksköterske- och genusperspektiv kan bidra till en bättre omvårdnad av patienten. Beröring kan många gånger vara kulturellt betingat genom regler. LÄS MER

 3. 3. Mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan – kvinnans upplevelser och sjuksköterskans roll

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emelie Krook; Lina Siring; [2009-02-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvinnovåld är ett stort problem som är en realitet för många kvinnor. Varje år anmäls tiotusentals misshandelsfall gentemot kvinnor och mörkertalet är stort. Kvinnovåldet är något som oftast sker oftast i hemmet och den misstänkte förövaren är oftast en manlig bekant till kvinnan som hon har eller har haft en nära relation med. LÄS MER

 4. 4. En vårdrelation - cancersjuka patienter och sjuksköterskors erfarenheter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Christine Sandgren; [2009-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Relationen mellan patienten och sjuksköterskan pågår ständigt i omvårdnaden. I dennalitteraturstudie baseras resultatet på erfarenheter ifrån cancersjuka patienter ochsjuksköterskors perspektiv. I bakgrunden beskrivs förutsättningar för en god vårdrelation samtTravelbees och Erikssons syn på vårdrelationen. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad av patienter efter radikal prostatektomi med fokus på information och copingstrategier

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Marie-Louise Larsson; [2008-04-14]
  Nyckelord :Radikal prostatektomi; information; copingstrategier;

  Sammanfattning : Att få prostatacancer och genomgå en radikal prostatektomi är en omvälvande upplevelse. Det finns en möjlighet till bot men också en risk för komplikationer i form av urininkontinens och erektil dysfunktion. Patienterna tacklar situationen på olika sätt och använder sig av olika copingstrategier. LÄS MER