Sökning: "communities of practice"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade orden communities of practice.

 1. 1. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 2. 2. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet : En kvalitativ studie om förstelärares villkor för professionell utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Philip Wilson; [2022]
  Nyckelord :Research; music; collegial cooperation; lead teacher; planning; hermeneutic; interview.; Forskning; förstelärare; musik; kollegialt samarbete; planering; hermeneutik; intervju.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra förstelärare inom musiks upplevelser av deras förutsättningar för professionella praktiker och deras uppfattning om professionell utveckling. Genom en kvalitativ intervjustudie utfrågas tre individer. Studien använder ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Individens arbetsplatsintroduktion : En studie om anställdas upplevelser och erfarenheter av onboardingprocesser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Blom; Karl-Oskar Svensson Rissanen; [2022]
  Nyckelord :Organizational socialization; onboarding; mentorship; community; relationships.; Organisationssocialisation; onboarding; mentorskap; gemenskap; relationer.;

  Sammanfattning : Organisationers ökade kompetensbehov på arbetsmarknaden har bemötts med allt mer omfattande onboardingstrategier. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om anställdas upplevelse och erfarenheter av organisationssocialisation. LÄS MER

 4. 4. Ibland är det så mycket att det nästan är kränkande : En intervjustudie om lärares praktiska arbete med pedagogiska bedömningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Sanna Svalin; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how teachers' practical work with pedagogical assessments in special schools appears. In order to answer the study, two scientific questions were proposed. LÄS MER

 5. 5. “Det blir inte samma grej när det är på distans” : En studie om introduktion vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Daniel Wikberg; Matilda Alsterman; [2022]
  Nyckelord :Onboarding; Telework; New employees; Socialization; Workplace learning; Introduktionsprocess; Distansarbete; Nyanställda; Socialisering; Arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Framgångsrika introduktioner av nyanställda är väsentliga för både organisationer och arbetstagare, då de leder till att anställda effektivt kommer igång med arbetsuppgifter och deltar i sociala gemenskaper. Under den senaste tiden har introduktionsprocesser bedrivits över distans inom många organisationer i stället för på den fysiska arbetsplatsen, mycket till följd av covid-19-pandemin. LÄS MER