Sökning: "computers in education"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden computers in education.

 1. 1. Utbildning för slutanvändare : En fallstudie om utbildningen som gavs till anställda på Akademiska sjukhuset inför införandet av Cosmic R8.1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Cecilia Lundström; [2019]
  Nyckelord :User training; training methods; educator perspective; e-learning; computer mediated learning; Användarutbildning; inlärningsmetoder; utbildarperspektiv; e-learning; datorförmedlad inlärning;

  Sammanfattning : I samband med att Akademiska sjukhuset bytte ut sitt journalsystem till Cosmic R8.1 gavs utbildningar i det nya systemet till de anställda. LÄS MER

 2. 2. Fritidsläsning hos ungdomar : En kvalitativ studie om man med hjälp av e-medier kan öka fritidsläsningen hos målgruppen 13–16 år

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Sten; [2019]
  Nyckelord :Ungas läsvanor; läsförståelse; biblioteksanvändning; e-medier; fritidsläsning;

  Sammanfattning : The use of smartphones, computers and tablets among teenagers in the ages of 13-16 are increasing and their time to read in their leisure time are decreasing. The aim of this study is to examine if the public libraries can increase this target group´s leisure reading with electronic media. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar om införandet av programmering i gymnasieskolans matematikämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Lars Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Programming; mathematics teaching; digital mathematical tools; mathematical problem solving; mathematics teachers; calculators; teachers perceptions; Programmering; matematikundervisning; digitala matematiska verktyg; matematisk problemlösning; matematiklärare; miniräknare; lärarnas uppfattningar;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där datorer och annan digitalteknik blir allt mer central i vår vardag. Sveriges regering har därför ålagt Skolverket att stärka elevernas digitala kompetens. Som en del av detta införs programmering som ett digitalt verktyg i matematikundervisningen både i grundskolan och på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Hantering av utrustning i skolan

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredrik Waldfelt; [2019]
  Nyckelord :ASP.net Core; Azure; HTML; Databas;

  Sammanfattning : The main purpose of this project is to create a system where Älvdalens Utbildningscentrum can manage the equipment that is made available for their staff and students. This equipment can be computers, clothes, cycles or other things that is needed in the education or at work. LÄS MER

 5. 5. Hinder, svårigheter och gynnsamma faktorer i skolan : En intervjustudie av fem elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Veronica Berglund; [2019]
  Nyckelord :Språkstörning; gynnsamma faktorer; elevperspektiv; anpassningar; lärmiljöer;

  Sammanfattning : The aim of the study was on one hand to identify the obstacles and difficulties that students with Developmental Language Disorder have in school and on the other hand to find out which special educational methods and aids that could be beneficial for them. Five young adults with developmental language disorder were interviewed about their view on the problems and needs they had in primary and secondary school and how these were met by their schools and teachers. LÄS MER