Sökning: "didaktik svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden didaktik svenska som andraspråk.

 1. 1. Lärares målspråksanvändning- Lärares val av språk i engelskundervisningen i årskurs 4 & 5

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Julia Nyback; Alicia Nyback; [2020]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; språklig input; språklig exponering; första- och andraspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Valet av språk i engelskundervisningen varierar mellan lärare. Vissa menar att målspråket bör användas i alla klassrumssituationer medan vissa lärare anser att både förstaspråket och målspråket behövs i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta språkutvecklande i heterogent språkliga barngrupper. : en kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Gustafsson Kristina; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att söka förståelse för förskollärares reflektioner och strategier kring språkutveckling i heterogent språkliga bargrupper. I forskning framhävs vikten av att det finns en positiv inställning och attityd till flerspråkighet i samhället och att barn får använda sig av sina olika språk som resurs i förskolans aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Går det framåt? : En multimodal textanalys av läromedelsserien Språkis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Lehrberg; Hanna Sköld; [2020]
  Nyckelord :Kontextuell progression; multimodalitet; multimodal textanalys; nyanländ; svenska som andraspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få inblick i om det sker en kontextuell progression i läromedelsserien Språkis, vilken riktar sig till nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk. Målet med studien är att få större kännedom om den multimodala stöttning som eleverna har att tillgå i dessa läromedel. LÄS MER

 4. 4. Bygga broar mellan läsaren och texten, en studie om röst och kausalitens förekomst hos de sakprosatexterna i nationella proven från 2013

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Basim Jadari; [2020]
  Nyckelord :Nationella prov; röst; kausalitet; svenska som andraspråk; läsförståelse; läsbarhet;

  Sammanfattning : Under 2010-talet har Sverige tagit emot människor från andra länder. I många skolor runtom i Sverige studerar elever som inte har svenska som modersmål. Vilket kan bidra till att det blir mer ansträngande för en andraspåkselev att tillgodogöra sig undervisningen i jämförelse med en elev med svenska som modersmål. LÄS MER

 5. 5. "Tecken är för barn vad engelska är för vuxna". : En kvantitativ och kvalitativ studie som undersöker hur tecken som stöd kan möjliggöra kommunikation och språkutveckling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Forss Löfström; Hanna Henningsson; [2020]
  Nyckelord :tecken som stöd; kommunikation; språkutveckling; samspel; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur tecken som stöd till kommunikation används i förskolan. Studien ämnar även undersöka vilka förutsättningar personalen har till sitt förfogande samt hur tecken som stöd kan stötta kommunikation och språkutveckling i förskolan. LÄS MER