Sökning: "didaktisk reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden didaktisk reflektion.

 1. 1. Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katalina Gravert; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentierad undervisning; Inkludering; Interaktion; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Socialt samspel; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gravert, Katalina (2020). Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Barns motstånd - mer än att bara testa gränser : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter av barns motstånd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Elsa Hansson; Jennifer Trygg; [2020]
  Nyckelord :Förskollärares perspektiv; Förskola; Barns motstånd; Makt; Reflekterande arbetssätt;

  Sammanfattning : I förskolans verksamhet förknippas ofta barns motstånd av förskollärare som någonting negativt och jobbigt. Motståndet kan å andra sidan ses som en förutsättning för barns möjligheter att göra sin röst hörd. LÄS MER

 3. 3. Bilderboken om allas lika värde : En innehållsanalys där den didaktiska potentialen analyseras i bilderböcker där karaktärer med funktionsnedsättning gestaltas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Zilén; Nicole Öfverström Hadley; [2020]
  Nyckelord :Värdegrund; litteraturanalys; funktionsnedsättning; bilderbok; didaktisk potential; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att förmedla hur människor med funktionsnedsättning gestaltas i en kvalitativ innehållsanalys av tio svenska bilderböcker från år 1965-1979 samt år 2005-2019. Studien syftade även till att förmedla bilderbokens didaktiska potential till läraren. LÄS MER

 4. 4. Vad händer efter döden? : En kvalitativ studie av troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om livet efter döden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :livet efter döden; föreställningar om livet efter döden; troende; icke troende; meningssystem; sekularisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om livet efter döden. I studien medverkade totalt sex kvinnor, tre kvinnor som beskriver sig som troende, en som beskriver sig som delvis troende och två som beskriver sig som icke troende. LÄS MER

 5. 5. Teckningsmanér : En kvalitativ undersökning av olika sätt att teckna på, med ett perspektiv på lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Daniel Fjellman Dovsten; [2019]
  Nyckelord :Manér; görande; stil; temperament; genre; design för lärande; appropriering;

  Sammanfattning : Tecknande är en process av representation. Olika människor har olika sätt att teckna på, olika teckningsmanér. Hur en person tecknar berättar något om hur den personen förstår världen. Det här examensarbetet utforskar hur olika personer utvecklar olika teckningsmanér genom mötet av olika influenser. LÄS MER