Sökning: "didaktisk reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden didaktisk reflektion.

 1. 1. Teckningsmanér : En kvalitativ undersökning av olika sätt att teckna på, med ett perspektiv på lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Daniel Fjellman Dovsten; [2019]
  Nyckelord :Manér; görande; stil; temperament; genre; design för lärande; appropriering;

  Sammanfattning : Tecknande är en process av representation. Olika människor har olika sätt att teckna på, olika teckningsmanér. Hur en person tecknar berättar något om hur den personen förstår världen. Det här examensarbetet utforskar hur olika personer utvecklar olika teckningsmanér genom mötet av olika influenser. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar idrottslärares förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niklas Einarsson; Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Didaktik; Idrott; Likvärdig; Utbildning;

  Sammanfattning : Litteraturstudien är en sammanställning av relevant information som behandlar hur idrottslärares förutsättningar att bedriva en undervisning där eleverna bedöms likvärdigt påverkas av idrottslärares egna didaktiska strategier och kommuners varierande resurser. Detta har lett till en huvudfråga som lyder vilka faktorer påverkar idrottslärares förutsättningar att skapa en likvärdig utbildning? För att underlätta för huvudfrågan har två underfrågor också formulerats, vilka är vilka didaktiska strategier kan idrottslärare ha för att påverka möjligheten till en likvärdig utbildning och hur påverkas en idrottslärares didaktik av kommunens resursmöjligheter? Resultatet i litteraturstudien utgår från idrottslärares perspektiv och kopplas till deras arbete med att bedriva en likvärdighet i den undervisning som genomförs. LÄS MER

 3. 3. Är utevistelsenförskollärarnaskaffepaus? : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar medundervisning utomhus på förskolans gård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Denise E Reinholdsson; Amanda Petersén; [2019]
  Nyckelord :förskolans gård; hållbar framtid; medforskande förskollärare; undervisning; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Studien avser att bidra med kunskap kring hur förskollärare arbetar med undervisning utomhus påförskolans gård. Frågeställningarna berör hur förskollärare beskriver att de planerar och genomförundervisning utomhus, vad pedagogisk inriktning har för betydelse i undervisningen och hurundervisning utomhus kan bidra till att läroplansmålen uppnås. LÄS MER

 4. 4. ''Endast en kvart går till reflektion och resten går till annat… vad hinner man då?'' : En kvalitativ studie om hur förskollärare utnyttjar den kollegiala reflektionstiden i verksamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Elham Gholami; Aleksandra Miljkovic; [2018]
  Nyckelord :Förskola; reflektion; planering; dokumentation; verksamhetsteori; förskollärare; struktur; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra till kunskapande om hur förskollärare uttrycker att de utnyttjar den kollegiala reflektionstiden i verksamheten. Studiens syfte undersöks utifrån följande frågeställningar: Hur uttrycker förskollärarna att de utnyttjar den kollegiala reflektionstiden i förskolan? Vad anser förskollärarna bör prioriteras under den kollegiala reflektionstiden?  Studien har genomförts utifrån en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer av sex verksamma förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Vänta här : En vetenskaplig essä om väntan, övergångar och fostran

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Malín; [2018]
  Nyckelord :waiting; child perspective; circle time; transitions; fostering; didactics; curriculum; norm; hidden curriculum; practical knowledge; authority; väntan; barnperspektiv; samlingar; övergångar; fostran; didaktik; läroplan; normer; dolda läroplanen; praktisk kunskap; makt;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar avstamp i en gestaltning där samlingen samt övergångssituationer ter sig som problematiska. En lärare i förskoleklass vill fostra barnen och gör det utan att kanske se till barnets bästa. LÄS MER