Sökning: "eget kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade orden eget kapital.

 1. 1. Does reporting on involvement in poverty alleviation affect the cost of equity? - Empirical evidence based on listed companies in Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cornelia Lindstad; Isabelle Österberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :Fama-French; Cost of Equity; Poverty; CSR; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to conclude whether there is a difference in the effect on the cost of equity between companies involved in targeted poverty alleviation and companies that are not involved. Previous research indicates that increased transparency and sustainability reporting have a positive effect on the cost of equity and therefore this study aims to add research in this area. LÄS MER

 2. 2. Does Property Segment Distribution Affect the Capital Structure of Real Estate Companies? : An Investigative Study of the Operational Risk within Different Property Segments and its Effect on the Debt Ratio in a Company

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sebastian Rose; Daniel Kamali; [2021]
  Nyckelord :Commercial Real Estate; Property segment; Risk; Loan-to-value; Debt ; Trade-off theory; Pecking order theory; Kommersiella fastigheter; Fastighetssegment; Risk; Belåningsgrad; Skuld; Trade-off teori; Pecking order teori;

  Sammanfattning : The real estate sector is a capital-intensive industry, where the combination of debt and equity is used to finance the property investment. Companies tend to increase the loan-to-value ratio, to use financial leverage. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga vd:s och lönsamhet : En studie om vilken påverkan kvinnliga vd:s har på lönsamheten för bolag noterade på svenska börser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Nyman Wänseth; Christoffer Etminan Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Kvinnlig vd; lönsamhet; Nasdaq Stockholm; Spotlight Stock Market; First North; Sverige; agentteorin; upper echelons theory; könsschemateorin;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar bidra till den rådande jämställdhetsdebatten vad gäller könsdiversitet hos svenska noterade företag där kvinnliga vd:s är underrepresenterade. Syftet är att identifiera om det finns ett samband mellan kvinnliga vd:s och företags lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer förklarar kapitalstrukturen? : En kvantitativ studie på svenska onoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Leo Eriksson; Oskar Hansson; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; finansieringsval; skuldsättningsgrad; fastighetsbolag; onoterade bolag; Sverige;

  Sammanfattning : Beslutet om kapitalstruktur kretsar kring vilken utsträckning företaget ska finansieras genom skulder respektive eget kapital och är ett kritiskt beslut för alla företag som är vitalt för dess välmående. Trots decennier av empirisk forskning på området finns dock ingen enhetlig syn om vad som driver företags val av kapitalstruktur. LÄS MER

 5. 5. Övergången mellan IAS 39 och IFRS 9 : en studie av övergångseffekter avseende kreditreserver hos banker i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kajsa Högemark; Beatrice Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Financial instruments; IAS 39; IFRS 9; transition effects; credit loss reserves; credit loss model; disclosure requirements; Finansiella instrument; IAS 39; IFRS 9; övergångseffekter; kreditförlustreserver; kreditförlustmodell; upplysningskrav;

  Sammanfattning : Redovisning av finansiella instrument har varit omtalat de senaste åren, framför allt gällandebanker. Mellan år 2017 och 2018 skedde en övergång mellan två standarder, från IAS 39 tillIFRS 9. Anledningen till den nya standarden IFRS 9 var, dels att IAS 39 blev hårt kritiserad,och dels på grund av dess komplexitet. LÄS MER