Sökning: "estetisk idealism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden estetisk idealism.

  1. 1. Edith Södergran och hennes ryska tradition

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Språk- och litteraturcentrum

    Författare :Elisabet T M Holmstedt; [2011]
    Nyckelord :Edith Södergran; modernism; estetisk idealism; messianism; Sankt Petersburg; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Edith Södergran är banbrytande för den lyriska modernismen i Norden. Hon föds i S:t Petersburg som tredje generationens invandrare på mödernet, får sin utbildning i denna stad, bor i Raivola på Karelska näset och är medborgare i det ryska storfurstendömet Finland. Uppsatsen undersöker hur den ryska miljön avspeglas i hennes texter. LÄS MER