Sökning: "försäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet försäkring.

 1. 1. Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. LÄS MER

 2. 2. Försäkringsförmedlarens ansvar : finansiell läskunnighet och hållbar kommunikation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emmy Roman; Clara Ahlström; [2020]
  Nyckelord :försäkringsförmedlare; kommunikation; kunskapsasymmetri; legitimitet; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The insurance industry has been up to date in the media several of times since it has been recognized that insurance intermediaries is unnecessary and that the industry only exists to make money. Seeing as there are just a few people in the society who uses insurance intermediaries. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsförsäkring vid försäkringsförmedling;ansvarsförsäkringens räckvidd och betydelsen av partsvilja

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Celia Kylesten; Conny Malmgren; [2020]
  Nyckelord :liability insurance; insurance mediation; intention of parties; insurance; law; Connecta; ansvarsförsäkring; försäkringsförmedling; partsvilja; försäkringsrätt; försäkring; juridik; affärsrätt; Connecta-målen; Mattsson-målet;

  Sammanfattning : Vid försäkringsförmedling skyddas försäkringstagare av försäkringsgivares obligatoriska ansvarsförsäkring. Det innebär att försäkringstagare har möjlighet att få ersättning via ansvarsförsäkring i vissa fall när försäkringsförmedlare anses skadeståndsskyldiga. LÄS MER

 4. 4. ARBETE FÖR EN GOD ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ INOM SVENSK SJÖFARTSNÄRING : Åtgärdsförslag utifrån en helhetssyn på människa, teknik och organisation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sara Reis; Amanda Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Swedish maritime industry; organisational and social work environment; high workload; harassment; prevention and promotion work; café dialogues.; Svensk sjöfart; organisatorisk och social arbetsmiljö OSA ; hög arbetsbelastning; kränkande särbehandling; förebyggande och främjande arbete; cafédialog.;

  Sammanfattning : Balansen mellan krav och resurser används i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet (OSA) och är grunden för en trygg och säker arbetsmiljö. En påfrestande arbetsbelastning kan ta sig uttryck i konflikter såsom kränkningar, hot om våld och våld som i sin tur leder till ohälsa och arbetsskador. LÄS MER

 5. 5. Målstyrning inom Försäkringsbolag X : En fallstudie om hur Försäkringsbolag X arbetar med målstyrning utifrån de externa restriktionerna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Ringqvist; Victor Turstedt; [2020]
  Nyckelord :Management by objectives; goal; insurance; objectives; goal; Målstyrning; försäkringsbranschen; försäkring; mål; målsättning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka hur försäkringsbolag X arbetar med målstyrning samt hur den upplevs av rådgivarna. Vidare syftar den även till att analysera hur de externa restriktionerna påverkar försäkringsbranschens målstyrningsarbete. LÄS MER