Sökning: "fauna"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet fauna.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. LÄS MER

 2. 2. En ny däggdjursart i Sveriges fauna : Etablering av stenmård (Martes foina) i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Elin Svensson; Karin Wetterberg; [2021]
  Nyckelord :Alien species; Establishment; Invasive alien species; Mitochondrial DNA; Pine marten; Stone marten; Etablering; Främmande art; Invasiv främmande art; Mitokondrie-DNA; Skogsmård; Stenmård;

  Sammanfattning : Skogsmård (Martes martes) har länge varit Sveriges enda mårdart men 2018 gjordes det första fyndet av en annan art, stenmård (Martes foina), i nordöstra Skåne. Efter att detta fynd uppmärksammats fick Invasiva Arter på Svenska Jägareförbundet in uppgifter om ytterligare tre fynd från området. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning över spridning av silvergran, Abies alba

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Henny Henriksson Larsson; [2021]
  Nyckelord :Silver fir; invasive; Silvergran; Abies alba; invasiva arter; invasiv; plantering;

  Sammanfattning : Silvergran, Abies alba, är en ursprungligen odlad art som har fått snabb spridning i södra och mellersta Sverige de senaste 100 åren. Risk finns att denna art är invasiv och kan påverka vår inhemska flora och fauna negativt. LÄS MER

 4. 4. Bats in Urban Sweden : A multiple regression analysis of bats’ relationship to urbanization

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Nils Andersson Skog; [2021]
  Nyckelord :Urban ecology; Insectivorous bats; Chiroptera; Species composition; Bioindicator; Sustainable development;

  Sammanfattning : Human development continues to use up more physical space in the natural world, threatening the natural habitats of many organisms. To combat the loss of biodiversity science needs to explore what landscape features are important for different organisms so that we can incorporate these into the modern environment. LÄS MER

 5. 5. Planeringen av de svenska ekodukterna : En utredande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jesper Nyman; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; planering; ekodukt; faunapassage; fauna; vägplan; översiktsplan;

  Sammanfattning : Ekodukter ses som en lösning på vägarnas barriäreffekter för faunan. Genom att minska viltolyckor och fragmenteringen av djurens habitat, blir vägarna säkrare och naturen mer sammankopplad. Dock är planeringen av ekodukterna viktig för att optimera djurens användning av dessa. LÄS MER