Sökning: "fire safety systems"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden fire safety systems.

 1. 1. Bedömning av utökat skyddsbehov för bärverk i Br0-byggnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Markus Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Utökat skyddsbehov; Br0; bärverk; byggnadsdelar; ingenjörsmässig bedömning; EKS; byggnadstekniskt brandskydd; brandsäkerhetsklass; särskild bedömning; brandteknisk klass; Extended fire safety; building components; fire safety engineering; load-bearing resistance; structural fire safety; fire resistance class; fire safety class; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När EKS 11 publicerades blev det krav på att i Br0-byggnader göra en särskild bedömning av byggnadsdelars skyddsbehov med avseende på deras bärförmåga vid brand för att avgöra om det föreligger ett utökat skyddsbehov för byggnadsdelarna. I de fall där det föreligger ett utökat skyddsbehov ökar de brandtekniska kraven som ställs på byggnadsdelarna, medan i de fall där det inte föreligger ett utökat skyddsbehov ska byggnadsdelarna ha samma brandtekniska bärverksklass som gäller för motsvarande byggnadsklass Br1 eller Br2. LÄS MER

 2. 2. Burning material behaviour in hypoxic environments: An experimental study examining fire dynamics of composite materials in vitiated conditions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Robert Bray; [2020]
  Nyckelord :ORS; Fire engineering; hypoxic; polymers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The progression of fire safety research has contributed to improving the guiding principles of standardised building design. Research making use of pure materials, once common in homes and workplaces, are less relevant as such materials are no longer as prevalent. LÄS MER

 3. 3. Byggnadsdelars klimatpåverkan i träbyggnadssystem : En jämförelse för optimering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Dennis Persson; [2020]
  Nyckelord :Wooden Building System; Climatic impact; Life-cycle analysis; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Optimisation; Targeting decisions; Träbyggnadssystem; Klimatpåverkan; Livscykelanalys; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Optimering; Inriktningsval;

  Sammanfattning : Sverige är berikat med en mycket stor areal av skog, vilket ger oss stora möjligheter till att utnyttja trä som ett närproducerat konstruktionsmaterial. Detta betyder att vi har en stor förnybar källa nära till hands som alltid kan vara tillgänglig om vi använder den på rätt sätt, vilket i sin tur skapar fördelar för miljön och ytterligare intresse till att använda trästommar och träbaserade material i alla möjliga sorts byggnader. LÄS MER

 4. 4. Beslutsmodell för utvärdering av byggsystem : En fallstudie av beslutsmodeller för val av stomsystem på JM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotte Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Decision model; Multi-criteria decision analysis; Building system; Multi-dwelling timber building; Uncertainty and equivocality; Beslutsmodell; Multikriterieanalys; Byggsystem; Flerbostadshus i trä; Osäkerhet och tvetydighet;

  Sammanfattning : Flerbostadshus i trä blir alltmer vanliga på den svenska marknaden, men det finns fortfarande osäkerheter och tvetydigheter som gör byggherrar tveksamma. Det finns ett behov av att skapa diskussions- och beslutsunderlag som kan användas vid implementering av nya byggsystem. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av dimsprinkler, boende- och traditionella sprinklersystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Pontus Renström; Andreas Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :traditional sprinkler; residential sprinkler; high pressure water mist sprinkler; water consumption; fire; flux density; Traditionell sprinkler; boendesprinkler; dimsprinkler; vattenåtgång; utnyttjandegrad; brandsäkerhet; vattentäthet;

  Sammanfattning : Högre flerbostadshus leder till ökade brandkrav. För att lättare uppnå dessa krav kan ett sprinklersystem installeras i byggnaden. Denna rapport syftar till att undersöka och jämföra system med traditionell sprinkler, boendesprinkler samt dimsprinkler i form av en litteraturstudie följt av en fallstudie. LÄS MER