Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 601 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Fokusering av produktionslayouten på ett litet företag : En fallstudie på Svenska Maskinskyltfabriken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kazem Bahadori; Gustav Almroth Berg; [2020]
  Nyckelord :Production layout; flow efficiency; internal transport; focused factory; Production economics; lean; Produktionslayout; flödeseffektivitet; interntransport; fokusera fabrik; konkurrensmedel; LEAN; transportminimering; Produktiosekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft till syfte att finna åtgärder för att genom ett mer logiskt stringent flöde kunna fokusera produktionen i ett mindre företag, Svenska maskinskyltfabriken (SMF-skylt). Då flödet genom fabriken ändrats under åren, med nya maskiner och produkter har ett behov av att se över och anpassa det till dagens förhållanden uppstått. LÄS MER

 2. 22. Development of an MRI-compatible Multi-compartment Phantom for Dynamic Studies

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jonas Ström Seez; Frederick Holmer Fann; [2020]
  Nyckelord :Dynamic studies; Dynamic phantom; Multi-compartment analysis; MRI compatible; PET; SPECT; Gamma camera; Nuclear medicine; Dynamiska studier; Dynamisk fantom; Multi-kammar analys; MRI kompatibel; PET; SPECT; Gammakamera; Nuklearmedicin;

  Sammanfattning : Medical imaging based on radioactive tracers exposes the patient to radiation. For this reason, a phantom is preferably used for non-clinical studies such as routine quality assurance and research. The aim of this project was to design, build and test a multi-compartment phantom to be used in dynamic SPECT/CT, PET/CT and PET/MRI studies. LÄS MER

 3. 23. Produktionsplanering vid förändring av en del i en produktionslina : En fallstudie i en säsongsbaserad tillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Amanda Andersson; Lakhsmi Kjellström; [2020]
  Nyckelord :Lean production; Production planning; Value stream mapping; Heijunka; Modelling; Lean produktion; Produktionsplanering; Värdeflödeskarta; Heijunka; Modellering;

  Sammanfattning : En säsongsbaserad tillverkning kan innebära svårigheter för företag att möta kundefterfrågan och hålla lagernivåerna nere. En strategi för att möta en varierande efterfrågan är automatisering, vilket kan leda till en högre produktivitet och kapacitet, samtidigt som det kan begränsa flexibiliteten. LÄS MER

 4. 24. Hydraulic modelling of the vulnerability for compounding high sea levels and high river discharge on the Swedish coastline

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Hannah Berk; [2020]
  Nyckelord :Coastal floods; combined compound flood events; fluvial floods; LISFLOOD-FP; hydraulic modelling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Coastal floodplains are at risk for combined high discharge and sea level events. Consequences when they occur can be several magnitudes greater than the impact from any isolated event. LÄS MER

 5. 25. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Kristin Olovsson; [2020]
  Nyckelord :ekonomisk produktionskvantitet; ledtidskartläggning; processkartläggning; produktionsplanering; stopptidsanalys; sågverk; EPQ; lead time mapping; optimal batch size; production planning; sawmill; stop time analysis; value flow mapping;

  Sammanfattning : Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. LÄS MER