Sökning: "funktionshinder inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden funktionshinder inkludering.

 1. 1. Tillgänglighet på allmänna platser för personer med kognitiv funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Patricia Kirkhorn; [2020]
  Nyckelord :universell utformning; design för alla; kognitiv funktionsnedsättning; tillgänglighet; upplevd tillgänglighet; urban design; plan och bygglagen;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar tillgänglighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning på allmänna platser utifrån universell utformning och de lagar och rekommendationer kring tillgänglighet som finns, främst Plan- och bygglagen. Utifrån en platsanalys på Bantorget i Lund undersöks och diskuteras tillgänglighet på allmänna platser. LÄS MER

 2. 2. HÄLSOFRÄMJANDE STRATEGIER OM ÖKAT INFLYTANDE FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER : En kvalitativ studie om medarbetares erfarenheter av en ideell organisations folkhälsoarbete i Egypten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jad Abdul Hak; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; disability; health promotion; inclusion; strategies; Agenda 2030; funktionshinder; hälsofrämjande; inkludering; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar ett hälsofrämjande arbete för att stärka hälsan för utsatta grupper. Arbetet inkluderar människor med funktionshinder och rätten till grundläggande rättigheter för allas lika värde. LÄS MER

 3. 3. "Ni hör väl mig ändå va?" : En normativ granskning av tillgängligheten av undervisningen på Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Jansson; [2020]
  Nyckelord :cripteori; tillgänglighet; funktionsvariation; funktionsnedsättning; undervisning; universitet;

  Sammanfattning : Utifrån rätten om att alla studenter ska kunna delta i undervisningen på lika villkor, syftar denna studie till att undersöka hur tillgänglig undervisningen vid den statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är utifrån studenters olika funktionsförmågor. Studien använder sig av skriften Undervisa tillgängligt! Pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder av Ann-Sofie Henriksson för att skapa kriterier efter vilken undervisningen kan granskas. LÄS MER

 4. 4. Funktionshinder, ett hinder för social rättvisa? : En kvalitativ studie om upplevd diskriminering i vardagslivet bland personer med en synlig funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sevag Awidesian; Yasemin Borssén; [2020]
  Nyckelord :Disability; Subjective discrimination; Social model of disability; Justice; Funktionsnedsättning; Subjektiv diskriminering; Sociala modellen av funktionshinder; Rättvisa;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study was to study and elucidate the phenomenon of discrimination in relation to individuals who have a visible disability. The main empiricism has been based on qualitative interviews and completed influential knowledge. LÄS MER

 5. 5. Musiklärares erfarenheter av att inkludera i grundskolan: : En kvalitativ studie om musiklärares erfarenheter och attityder till inkludering av elever med funktionsnedsättningar i grundskolans musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Lina Granehäll; [2019]
  Nyckelord :inkludering; musikundervisning; grundskolan; funktionsnedsättning; funktionshinder; den sociala modellen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine music teachers experiences of including students with different varieties of disabilities. Furthermore, the teachers attitudes towards inclusion and the adjustments necessary is looked into. LÄS MER