Sökning: "gross motor skill"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden gross motor skill.

 1. 1. "Inne blir det mer finmotorik än grovmotorik så är det" : Förskollärares barnsyn till barns motoriska stuímulans i den pedagogiska inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tove Ågren; Sabina Lidman; [2020]
  Nyckelord :Fine motor skill; gross motor skill; pedagogical indoor environment; view of children; Finmotorik; grovmotorik; pedagogisk inomhusmiljö; barnsyn;

  Sammanfattning : ”Inside it will be more fine motor skills  than gross motor skills it´s the way it´s” –Preschool teachers view of children´s motor skills stimulation in the pedagogical indoor environment   Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilken barnsyn förskollärare har när de arbetar med att stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska inomhusmiljön. I bakgrundskapitlet presenteras relevanta begrepp som barns fin- och grovmotorik, fysisk miljö, samt pedagogisk miljö. LÄS MER

 2. 2. Barns motorik och fysiska aktivitet - viktiga faktorer för att lyckas i skolan : En studie om grovmotorikens olika påverkan på elever

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anton Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Motorik; motor skill development; motor skills; child; children; motor ability; gross motor skills; gross motor ability; school performance; motor learning; physical fitness;

  Sammanfattning : Barn och vuxna blir allt mindre fysiskt aktiva medborgare vilket i sin tur leder till att hälsan påverkas negativt. Genom att utveckla barn och ungas grovmotoriska förmåga ökas deras fysiska aktivitet vilket i sin tur leder till en bättre hälsa. LÄS MER

 3. 3. Musik och Motorik : En intervjustudie om lärares uppfattningar om musik och motorik i brassundervisning på kulturskolan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Mathias Dahlqvist; [2014]
  Nyckelord :music; motor skills; coordination; learning; didactic perspective; musik; motorik; koordination; lärande; didaktiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på hur musiklärare ser på motoriska problem, hur informerade de är om elevers svårigheter och hur de hanterar eventuella motoriska problem som kan uppstå i instrumentalundervisningen. I bakgrundskapitlet presenteras motoriska aspekter, samt tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 4. 4. Med tassar mot ett mål : kan vårdhund öka välbefinnande, motivation och aktivitet vid rehabilitering?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Centurion Arce; Catarina Andersson; [2013]
  Nyckelord :nursing; therapy dog; rehabilitation; omvårdnad; vårdhund; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användning av vårdhund inom svensk sjukvård har ökat och då antalet studier som gjorts inom området rehabilitering är få ansågs detta vara ett relevant område att fördjupa sig i.Syfte: Att undersöka om rehabilitering med vårdhundsförare och vårdhund kan öka välbefinnande, motivation och aktivitet hos vårdtagare i jämförelse med konventionell träning. LÄS MER

 5. 5. Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar : En kartläggning av skolelevers funktionella motorik

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marie Nyberg; Anna Tidén; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gross motor skills among Swedish pupils. An overview of functional motor abilities among Swedish children and adolescents. Introduction Physical Education (PE) teachers in Sweden have noticed that pupils are getting worse in their ability to manage gross motor skills and in their aerobic practice. LÄS MER