Sökning: "motor skills"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden motor skills.

 1. 1. Hur lärare upplever användandet av digitala hjälpmedel i skrivundervisningen med elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Carlsson; Christina Engberg; [2021]
  Nyckelord :Digitala hjälpmedel; språklig sårbarhet; skrivundervisning och specialpedagogik.;

  Sammanfattning : This qualitative study sheds light on how six teachers in lower primary school use digital resources during writing instructions with students with linguistic vulnerability. The questions in the study concern methods and opportunities and difficulties that teachers experience with the use of the digital resources in writing instruction with students in linguistic vulnerability. LÄS MER

 2. 2. Handskriftens närvaro i den digitala skolan 2021 : Attityder och tankar om handskrift kontra datorskrift bland lärare och elever på mellanstadiet i skolan 2021.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Frantz; [2021]
  Nyckelord :Handwriting; Typing; Learning to write; Writing for reading; Muscle memory; Fine motor skills; Digital tools; Attitudes; Middle school; Handskrift; Datorskrift; Skrivinlärning; Att skriva sig till läsning; Muskelminne; Finmotorik; Digitala verktyg; Attityder; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om handskriftens närvaro i den digitala skolan 2021 och vilka attityder lärare och elever har till att skriva för hand respektive att skriva på datorn samt fördelar och nackdelar med de båda skrivmetoderna. Empirin har samlats in genom observationer i klassrum och intervjuer med lärare och elever. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarstudenters uppfattning av fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ studie som syftar till att belysa förskollärarstudenters uppfattning av fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; förskola; förskollärarstudenter; påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : This is a qualitative study aimed at getting an idea of how preschool teacher students perceive physical activity linked to the preschool context, how they perceive factors that can affect preschoolers' ability to be physically active, and how they themselves imagine that they might work on this later when they come out to work. The study was conducted through semi-structured interviews with five preschool teacher students who are studying their final semester of preschool teacher education. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares syn på förskolans kompensatoriska uppdrag : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sarah Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Compensatory mission; preschool; socio-economic vulnerability; socio-cultural perspective; social constructionism; development; motor skills; health; Kompensatoriskt uppdrag; förskolan; socioekonomisk utsatthet; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktionism; utveckling; motorik; hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur lärare i förskolan resonerar om förskolans kompenserande uppdrag när de planerar utbildningen som inkluderar fysisk och motorisk aktivitet. Vid insamling av empiriska data skickades ett kvalitativt frågeformulär med strukturerade intervjufrågor till lärare i förskolan som befann sig i olika geografiska områden inom ramen för socioekonomisk status. LÄS MER

 5. 5. Motorik - Konsekvenser och deras betydelse för idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Filip Fröberg; [2021]
  Nyckelord :Impacts; motor development; motor skills; physical education; students;

  Sammanfattning : The purpose of this annotated bibliography is to map children’s consequences, positive and negative, from motor development and how these refer to the Swedish school subject physical education (PE). Two research questions are used: (1) What positive respectively negative impacts follow a sophisticated or underdeveloped motor competence for children?, and (2) What relationship do such impacts have in a holistic perspective for PE? Through a systematic information retrieval from several databases, 12 primary sources are selected, summarized and scrutinized to answer the aforementioned research questions. LÄS MER