Sökning: "motor skills"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden motor skills.

 1. 1. "Ute blir det mer friare känner jag" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser gällande barns grovmotoriska rörelser vid utevistelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Tegnvallius; Lisa Elmersson; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor; physical activity; motor skills; Förskola; utevistelse; fysisk aktivitet; motorisk utveckling.;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ ansats där syftet är att synliggöra hur förskollärare upplever sin roll vid barns fysiska aktivitet i utevistelsen samt deras reflektioner kring utomhusmiljöns betydelse för barn grovmotoriska rörelse. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar som utgår från förskollärares roll, utomhusmiljöns betydelse och barns motoriska utveckling. LÄS MER

 2. 2. Effekt på ordflöde vid strukturerad rytm- och musikterapi enligt Ronnie Gardiner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Viktoria Ahlman; [2020]
  Nyckelord :RGM; afasi; förvärvad hjärnskada; musikterapi; ordflöde;

  Sammanfattning : Ronnie Gardiner Method (RGM) is a multi-sensory training method aimed for peoplewith brain damage. The method is based on music, rhythm and movement. Previousstudies show that the method provides improved balance, gait, grip strength andworking memory and has positive effects regarding motor skills, cognition and on anemotional level. LÄS MER

 3. 3. "Inne blir det mer finmotorik än grovmotorik så är det" : Förskollärares barnsyn till barns motoriska stuímulans i den pedagogiska inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tove Ågren; Sabina Lidman; [2020]
  Nyckelord :Fine motor skill; gross motor skill; pedagogical indoor environment; view of children; Finmotorik; grovmotorik; pedagogisk inomhusmiljö; barnsyn;

  Sammanfattning : ”Inside it will be more fine motor skills  than gross motor skills it´s the way it´s” –Preschool teachers view of children´s motor skills stimulation in the pedagogical indoor environment   Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilken barnsyn förskollärare har när de arbetar med att stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska inomhusmiljön. I bakgrundskapitlet presenteras relevanta begrepp som barns fin- och grovmotorik, fysisk miljö, samt pedagogisk miljö. LÄS MER

 4. 4. Förskolegårdens utformning ur en motorisk synvinkel : En bildbaserad dokumenatationsstudie om hur förskolegårdar ger barnen möjlighet till motorisk utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Isabelle Rudman; [2020]
  Nyckelord :Motor skills; physical activity; preschool yard; Motorik; fysisk aktivitet; förskolegård; konstruerad utemiljö; naturlig utemiljö.;

  Sammanfattning : Det här självständiga arbetet studerar vilka möjligheter det finns för barn att träna på deras motoriska utveckling på förskolegården. Tidigare forskning har visat att förskolegården inte ger barnen den bästa möjligheten för motorisk träning och därför studeras ämnet. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens upplevelser av musik som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alice Afzelius; Erik Sonesson; [2020]
  Nyckelord :Care staff; Dementia; Experience; Healthcare professionals; Music; Patient-centered care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en av de stora folksjukdomarna i världen och med en ökad medellivslängd insjuknar fler och fler människor varje år. Demens är en kronisk kognitiv sjukdom som resulterar i psykiska-, fysiska- och motoriska symtom. LÄS MER