Sökning: "hälsa."

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade ordet hälsa..

 1. 1. "Styrdokumenten är för 'luddiga' för att uppnå en likvärdig bedömning" : En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med en likvärdig bedömning i rörelse till musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Björn Kullberg; [2021]
  Nyckelord :Likvärdig bedömning; likvärdig undervisning; värdeord; rörelse till musik samt dans; läroplansteori; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse hur lärare i ämnet idrott och hälsa på grundskolan arbetar för att uppnå en likvärdig bedömning i området rörelse till musik. Målet var också att se vad lärarna anser är likvärdig bedömning och hur de tolkar värdeorden i området. LÄS MER

 2. 2. Träningskläders betydelse för konsumenters identitetsprojekt under en rådande pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Signe Edsgård; Malin Skystedt; [2021]
  Nyckelord :Identity project; trainings clothes; covid-19; crisis situation; consumption; consumer behavior; Identitetsprojekt; träningskläder; covid-19; krissituation; konsumtion; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Den rådande pandemin, Covid-19, förändrade samhällets syn och behov av konsumtion. I och med att fler började arbeta hemifrån och skolan utfördes på distans, blev efterfrågan på bekväma kläder allt högre. LÄS MER

 3. 3. Vilken påverkan har padel på personers arbetstillfredsställelse? : En kvalitativ studie om arbetstillfredsställelse och effekten av fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Karl Håkansson; Oskar Karlén; [2021]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; Motivation; Work-life balance; Hälsa och välmående; Fysisk aktivitet; Friskvård; Padel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se om padel som fysisk aktivitet har någon påverkan på personers arbetstillfredsställelse. Vi ville även se om det skiljer sig i arbetstillfredsställelse från att personer inte spelat padel regelbundet tills att de utövar sporten kontinuerligt samtidigt som vi vill utläsa om deras inställning till träning och friskvård har förändrats. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas barns hälsa i relation till utevistelse? : En studie om hur förskollärare ser på barns hälsa i relation till utevistelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emilia Larsson; Louise Rohm; [2021]
  Nyckelord :Being outdoor; Health; Pathogenic perspective; Preschool; Salutogenic perspective; Förskola; Hälsa; Patogent perspektiv; Salutogent perspektiv; Utevistelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur pedagoger ser på barns hälsa i relation till utevistelse i förskolan. I studien användes metoden kvalitativa intervjuer. Åtta yrkesverksamma förskollärare intervjuades. I studien användes salutogent och patogent perspektiv på hälsa som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Fysisk träning reducerar ångest : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Kumlin Lundmark; Linda Byhmer; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; anxiety sensitivity; care; physical exercise; treatment; Behandling; fysisk träning; omvårdnad; ångest; ångestkänslighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ångestsyndrom är vanligt bland befolkningen i Europa och prevalensen ökar. Lidandet för den drabbade individen och belastningen på samhällsekonomin är påtaglig. LÄS MER