Sökning: "hemkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet hemkunskap.

 1. 1. Hemkunskap i träningsskolan – En kvalitativ intervjustudie om hur hemkunskap används i träningsskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Lindblom; [2015]
  Nyckelord :Grundsärskolan; Hem- och konsumentkunskap; Hemkuns;

  Sammanfattning : SammanfattningUnder ett par VFU-perioder i min lärarutbildning upptäckte jag att ”hemkunskap” användes inomträningsskolan, trots att ämnet hem- och konsumentkunskap inte existerar inom den skolformen. Därigenomföddes idén till denna studie. LÄS MER

 2. 2. "Hälsa är att må bra kroppsligt och mentalt livet ut" : En studie om idrotts-lärares syn på hälsa i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Helena Adriansson; [2014]
  Nyckelord :Idrottslärare;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie var att undersöka lärares syn på hälsa i ämnet idrott och hälsa och deras tolkning av kursplanen. För att kunna uppfylla syftet utformades tre frågeställningar: (1) Ur vilket/vilka perspektiv ser lärarna på hälsa? (2) Hur tolkar lärarna "hälsa och livsstils-delen" i kursplanen? (3) Hur hanterar lärarna inom ämnet idrott och hälsa hälsoperspektivet i undervisningen?MetodMetoden som användes var kvalitativ och baserades på intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Köket framför datorn eller datorn framför köket? : en studie kring lärares och elevers attityder om Internet samt om hur Internet används i skolämnet hem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Elin Krausz; [2013]
  Nyckelord :IT; konsument; hemkunskap; elev;

  Sammanfattning : I skolans styrdokument, Lgr 11, står skrivet att skolan ska ansvara för att varje elev efter grundskolan kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Genom en kvalitativ studie, gjord på tre hem- och konsumentkunskapslärare samt 50 st elever i årskurs 8, innehållande intervjuer, observationer och enkätstudier, undersöker denna uppsats hur lärare använder IT i hem- och konsumentkunskapsundervisningen samt vilka uppfattningar som lärare och elever har till användningen av IT i ämnet. LÄS MER

 4. 4. The Daugther in Law : Integration and Identity with in the Indian families

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Anna Lagercrantz; [2013]
  Nyckelord :Mumbai Dharavi Daughter-in-Law Empowerment of women school of home science domestic science; Mumbai Bombay Dharavi Svärdotter Självbestämande husmorsskola skola hemkunskap;

  Sammanfattning : The project was about empowering young women in Dharavi. The building is a school of Home science... LÄS MER

 5. 5. Hälsoundervisning i skolan : Är det nödvändigt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emelie Efraimsson; [2013]
  Nyckelord :hälsa; hälsoundervisning; jämförelse mellan lärare och elever; skolan; idrott;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med undersökningen var att jämföra hur lärare och personal på en högstadieskola i Stockholm arbetar och tänker kring hälsa i undervisningen samt hur eleverna uppfattar hälsoundervisningen. Utifrån syftet har dessa frågeställningar skapats: Hur kan man som lärare dels i idrott och hälsa, biologi samt hemkunskap, jobba med hälsa i undervisningen? Vad anser lärarna och personal är viktigt i hälsoundervisningen? Hur uppfattar eleverna hälsoundervisningen?MetodI studien användes en kvalitativ metod och insamling av data med hjälp av intervjuer för att få ingående och djupa svar på frågeställningarna. LÄS MER