Sökning: "idrott se alla elever"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden idrott se alla elever.

 1. 1. Synen på inkludering av elever med funktionsvariation i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Geronimo Balint; Jakob Wiese; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; Funktionsvariation; Idrott och hälsa; Lärare; Elev;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt undersöker forskning kring elever med funktionsvariation inom ämnet idrott och hälsa. Syftet är att se hur inkluderade eleverna med funktionsvariation känner sig, hur självsäkra lärarna är samt om utbildning och tidigare erfarenheter påverkar lärarnasattityd mot inkludering av elever med funktionsvariation. LÄS MER

 2. 2. Idrott & hälsa - ett ämne för alla? : Physical education - a subject for everyone?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Calle Persson; Henrik Ilmanen; [2021]
  Nyckelord :Kunskapsöversikt; motivation; deltagande; elever; lärare; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Ämnet idrott och hälsa kan av vissa elever ses som ett orättvist ämne. Majoriteten av de moment som utförs ger elever med erfarenheter från vissa föreningsidrotter en fördel i betygsättning. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv, Lika för alla? : En kvalitativ studie om nyanlända elevers relation till friluftsliv som delmoment i skolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erik Nehard; Rudolf Åman; [2021]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nature; Outdoor life; Education; Physical education; Nyanlända elever; Natur; Friluftsliv; Undervisning; Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Det finns en begränsad mängd forskning om nyanlända elever i delmomentet friluftsliv i den svenska skolan. Friluftslivsmomentet kan fungera som en integrationsarena för utvecklandet av språk, kunskap och kultur. LÄS MER

 4. 4. Motivation : Hur lärare motiverar inaktiva/lågaktiva barn i skolan till rörelse under lektionerna i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Leyli Lisa Almali; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man som idrottslärare kan motivera inaktivasamt lågaktiva barn till fysisk rörelse under idrottstimmar. Frågeställningar: • Vilka strategier använder idrottslärare för att motivera inaktiva elever till att delta iundervisningen? • Hur fungerar dessa strategier? Metod Studien har en kvalitativ ansats och består av intervjuer och observationer, detta för att hittasvar på studiens frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Fly eller illa fäkta : gymnasieelevers upplevelser av utmaningar i ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Helena Rimme; Silva Hazer; [2021]
  Nyckelord :PE; challenges; flow; the adventure experience paradigm; coping; pedagogik; idrott och hälsa; utmaningar; flow; the adventure experience paradigm; coping; pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att få en ökad kunskap om vilka utmaningar gymnasieelever möter under lektioner i idrott och hälsa. Studien vill även undersöka hur gymnasieelever hanterar de uppkomna situationerna samt hur eleverna upplever lärarens roll när de möter utmaningar. LÄS MER