Sökning: "idrottsstereotyp"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet idrottsstereotyp.

  1. 1. Träningsvilliga killar och ett härligt gäng tjejer : En tematisk innehållsanalys av könskonstruktion i ungdomsfotbollens lagpresentationer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Genborg Linda; [2018]
    Nyckelord :youth football; gender construction; sports stereotype; dichotomy; media; equality; ungdomsfotboll; genuskonstruktion; idrottsstereotyp; dikotomi; media; jämställdhet;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur flick- respektive pojkspelare och deras idrottsutövande inom ungdomsfotbollen konstrueras i förhållande till varandra och till den stereotypa bild av kvinnligt och manligt idrottande som media upprättar. Vidare ämnar den besvara om fotbollsklubbarnas framställning av fotbollslagen genomsyras av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål om jämställt idrottande. LÄS MER