Sökning: "inkluderande lek"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden inkluderande lek.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER

 2. 2. Skolans arbete med att motverka utanförskap inom rastverksamheten : En kvalitativ studie om hur man inom fritidshemmet jobbar för att motverka social exkludering och utanförskap bland elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Minoo Gharagozli; [2020]
  Nyckelord :School Age Educare; organized breaks; outside exclusion; inside inclusion; relations socio-cultural perspective; fritidshem; organiserade raster; utanförskap; innanförskap; sociala relationer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : The break is an important element in educational activities. Previous research shows that the free form of the break gives much more leeway for students to act independently but that it is sometimes at the expense of some students. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elevers inkludering i fritidshemspedagogisk verksamhet : En studie baserad på fritidspedagogers arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annabella Saka; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända elever; fritidshem; inkluderande arbetssätt; språk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers arbetssätt med inkludering av nyanlända elever på fritidshemmen. Jag har valt följande frågeställningar: Hur beskrivs inkludering utifrån fritidspedagogernas perspektiv och hur kan detta arbete utvecklas? På vilket/vilka sätt arbetar fritidspedagogerna med inkludering och i samverkan med nyanlända elevers vårdnadshavare? Hur beskriver fritidspedagogerna ett inkluderande arbetssätt utifrån de språksvårigheter som föreligger? Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod i form av en semistrukturerad fokusgruppsintervju, där fyra verksamma fritidspedagoger deltog i forskningsstudien. LÄS MER

 4. 4. Fritidslärarens inkluderande arbetssätt med nyanlända elever på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :solida Khalil Pero; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; nyanlända; fritidshem; fritidslärare;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka och beskriva fritidslärarnas uppfattningar av inkluderande arbetssätt med nyanlända elever i två olika fritidshemsverksamheter. Syftet är också att kartlägga eventuella utmaningar som uppstår. LÄS MER

 5. 5. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Rangford; [2019]
  Nyckelord :barn; natur; psykisk hälsa; socialt samspel; ; utveckling; lek;

  Sammanfattning : Naturen är en viktig komponent i barnens liv. Trots detta leker allt färre barn utomhus nu för tiden, främst på grund av tidsbrist och föräldrarnas oro över att något farligt skulle kunna hända utomhus. LÄS MER