Sökning: "källanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet källanalys.

 1. 1. Kartläggning av metallflöden i avloppsvatten i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Terese Renström; [2018]
  Nyckelord :metals; source analyses; Source Finder; BSM2G; waste water treatment; metaller; källanalys; avloppsvattenrening; BSM2G; SoFi; metallavskiljning; koppar;

  Sammanfattning : Sludge, produced in the waste water treatment process, can be used as fertilizer in agriculture. It is rich in nutrients but also contains other substances, such as heavy metals. Metals may enter crops which means that it also enters the food chain. Some heavy metals have been proven to cause severe damage to living organisms in high doses. LÄS MER

 2. 2. Barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar : En studie av domar från tingsrätten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Olsson; [2012]
  Nyckelord :Barns bästa; socialkonstruktionism; barns behov; familjehemsplacering; vårdnadsöverflyttning; återföreningsprincipen; kontiunitetsprincipen;

  Sammanfattning : Titel: ”Barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar” – En studie av domar från tingsrätten.Författare: Jenny OlssonSyfte: Syftet med studien är att undersöka konstruktionen av barns bästa i tingsrättens domar gällande vårdnadsöverflyttningar. LÄS MER

 3. 3. Dimensionsavverkningens inverkan på natur och kulturvärden i fjällnära naturskog : en jämförelse av två områden inom Harrejaur naturreservat i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Fredrik Hedlund; [2011]
  Nyckelord :Skogshistoria; dimensionsavverkning; naturvärden; Jokkmokk; Harrejaur; Forest history; high-grading conservation;

  Sammanfattning : De flesta svenska skogar, även i reservat, har under lång tid påverkats mer eller mindre av människan. De fjällnära barrskogarna i norra Norrland har i vissa fall utnyttjats till husbehov av samer under lång tid och av nybyggare från 1800-talet och framåt, men spår finns även efter senare industriellt bruk. LÄS MER

 4. 4. Tränar du som jag? : en studie av orienteringslitteraturen samt en jämförelse av elitorienterares träning på 1980-talet och år 2010

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fredrika Vångell; Frida Andersson; [2010]
  Nyckelord :orientering; träning; 1980-talet; år 2010; tränare; träningsupplägg; mental träning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet i studien var tvådelat, dels avsågs att analysera vad orienteringslitteraturen skriver om träning, dels att jämföra hur svenska elitorienterare tränade på 1980-talet och år 2010.Frågeställningar till källanalysen: Vad skriver orienteringslitteraturen om träningsupplägg, mental träning och mentala faktorer som påverkar prestationen samt tränarrollen?Frågeställningar kring hur elitorienterare tränade på 1980-talet jämfört med år 2010: Vilka skillnader och likheter i träningsupplägg bland kvinnor och män finns det mellan 1980-talet och år 2010? Har tränarrollen förändrats? Varifrån får elitorienterare sin kunskap om hur de ska lägga upp sin träning?MetodDe metoder som användes i studien var källanalys och enkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. Digital mediekompetens i skolutveckling och lärarutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Per-Håkan Jonestrand; [2010]
  Nyckelord :Digital mediekompetens; KK-stiftelsen; Lärarutbildning; Media; Konstruktivism; Skolutveckling; Socialkonstruktivism; Ung Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet är att försöka förstå vilka och teoretiskt belysa hur elever och lärarstudenter har lärt sig att behärska och utvecklat digitala mediekompetenser och -färdigheter. Undersökningsmetoden är källanalys och deltagande observation av tre genomförda skolutvecklingsprojekt i temagruppen Film och medier i lärarutbildning och skolutveckling inom Ung Kommunikation under tidsperioden hösten år 2007 till och med våren år 2009. LÄS MER