Sökning: "kvalitetssäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet kvalitetssäkring.

 1. 1. Patientsäkerhet vid överlämnande av patient inom akutsjukvården : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marina Rönnholm; Andreas Frykman; [2023]
  Nyckelord :Communication; Emergency medical services; Patient safety; Patient handoff; SBAR; Akutsjukvård; Kommunikation; Patientsäkerhet; Patientöverlämning; SBAR;

  Sammanfattning : God kommunikation är kvalitetssäkring av god vård. Vid patientöverlämning prövas kommunikationen och det föreligger risk att information faller bort eller tolkas olika. LÄS MER

 2. 2. Biomedicinska analytikers reflektioner under verksamhetsförlagd utbildning : En kvalitativ analys av studenters reflektionsloggböcker

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Amrah Heikkinen; [2023]
  Nyckelord :Biomedical laboratory science profession; internship; reflection; quality assurance; reasonableness assessment; interaction; professionalization and laboratory methodology science; Biomedicinsk analytiker; verksamhetsförlagd utbildning; reflektion; kvalitetssäkring; rimlighetsbedömning; interaktion; professionalisering; laboratoriemetodik.  ;

  Sammanfattning : Reflektion eftersträvas ofta i högre utbildning. Forskning och beprövad erfarenhet visar att aktiviteten ska ha avgörande betydelse för studenters djuplärande. Reflektion har även visat sig ha en central betydelse för studenters professionella lärande. Denna studie fokuserar på reflektion hos blivande biomedicinska analytiker (BMA). LÄS MER

 3. 3. En blandning av skräck och förtjusning : Ambulanspersonalens erfarenheter av certifieringsprocessen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Kyrk; Eva Näslund; [2023]
  Nyckelord :Ambulanspersonal; bedömning; certifiering; kvalitetssäkring; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjukvården i Sverige är en verksamhet som är under ständig utveckling. Den avancerade akutsjukvården som ambulanssjukvården erbjuder har ökat kraven på ambulanspersonal. LÄS MER

 4. 4. Vikten och avsaknaden av struktureratoch tydligt systematiskt kvalitetsarbete avsamhällsorienterade läromedel i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Moa Silvborg; [2023]
  Nyckelord :edning; organisation; process; samhällsorienterade läromedel; systematiskt kvalitetsarbete; utvärdering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att rapportera om hur lärare ser på metoder och processer kringdet systematiska kvalitetsarbetet kring SO-läromedel ser ut på lågstadiet samt hur lärareser på användandet av SO-läromedel inom olika aspekter. Studiens syfte är attundersöka och rapportera om skolor aktivt engagerar sig i detta arbete och hur detgenomförs av ledare och lärare, även om rektorn har ansvar för att kvalitetssäkraläromedlet eftersom det enligt Skolverket är den person som har huvudansvaret. LÄS MER

 5. 5. Applicering av additiv tillverkning för metall i svensk tillverkningsindustrin : En kvalitativstudie med fokus på utmaningar, möjligheter och framtidsutsikter

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Yasir Al-Sayed Issa; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additivtillverkning (även känd som 3D-printing) är en samlingsbeteckning för en relativt ny tillverkningsteknik som går ut på att tillverka tre dimensionella objekt genom att bygga upp de lager för lager utifrån en digital ritning eller data modell. Under de senaste åren har tekniken upplevt en omfattande utveckling där nya appliceringar och användningsområden har vuxit fram, det gäller inte minst användningsområden där metalltillverkning förekommer. LÄS MER