Sökning: "medarbetarskapsperspektiv"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet medarbetarskapsperspektiv.

 1. 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete ochorganisatorisk och social arbetsmiljö : En kvalitativ studie om brytpunkten mellan inomorganisatorisktarbetsmiljöarbete och social arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (-2013); Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (-2013)

  Författare :Nina Delmar; Pernilla Rask; [2018]
  Nyckelord :arbetsmiljö; förändringsprocesser; implementering; medarbetarskapsperspektiv; organisatoriskt lärande; organisatorisk och social arbetsmiljö; organisationsutveckling; psykosocial; systematiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som sker i brytpunkten mellan en organisationssystematiska arbetsmiljöarbete och dess organisatoriska och sociala arbetsmiljö. För att få en bredarebild av vad som sker i organisationen har en kvalitativ studie med både intervju- ochenkätundersökning genomförts. LÄS MER

 2. 2. Organisationsorienterat medarbetarskap - Betydelsen av samspel mellan chef och medarbetare i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexandra Andersson; Antonia Vidis; [2015]
  Nyckelord :HR; Medarbetarskap; Medarbetarskapshjulet; Hälsa; Hotellbransch; Social Sciences;

  Sammanfattning : Synen på hur chefer och ledare ser på sin personal har förändrats genom åren. Från att personalen skulle följa regler och inte få yttra sina åsikter, har personalens åsikter, kunskap och idéer istället börjat efterfrågas. Intresset för och kännedomen om betydelsen av ledarskap är betydligt större än för medarbetarskap. LÄS MER

 3. 3. UTVECKLING AV MEDARBETARSKAP: MEDARBETARSKAPSPERSPEKTIV PÅ VILKA EFFEKTER SOM UPPKOMMER VID UTVECKLING AV MEDARBETARSKAP

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Johan Frej; [2011]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Effekter; Medarbetarskapsutveckling; Ansvar; Delaktighet; Engagemang;

  Sammanfattning : I dagens informationssamhälle fattas snabba och åtskilliga beslut. Ständiga förändringar äger rum och de företag som har en snabb reaktionsförmåga med medarbetare som tillåts fatta självständiga beslut lyckas konkurrera på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Småföretagens företagskultur : en jämförande studie av ett bosniskt och ett svenskt företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Suada Bosancic; [2008]
  Nyckelord :bosnien; hercegovina; ekonomistyrning; företagskultur; medarbetarskap; sverige;

  Sammanfattning : Varje land har i grund och botten starka familjekulturer. Kulturen förföljer oss överallt. Dendefinieras som tankar, känslor, handlingar och produkter. Kulturen bygger på gamlatraditioner, seder, normer och värderingar. LÄS MER