Sökning: "minoritetsspråk samiska"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden minoritetsspråk samiska.

 1. 1. De små språken i det lilla språkets skola. En studie om hur minoritetsspråken framställs i läroböcker för svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Engla Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsspråk; Läromedel; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : År 2000 blev finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch Sveriges officiella minoritetsspråk och det har sedan dess varit en del av den kunskap som eleverna ska få från skolan. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika läroböcker i svenska 2 med avseende på hur stor plats minoritetsspråken får i dessa böcker samt vad böckerna ger för information om minoritetsspråkens kultur, historia, religion och historia. LÄS MER

 2. 2. "Alltså, vi har läst mer om hur det varit för indianerna än hur det varit för samerna" : Hur resonerar sju högstadielärare om Sveriges officiella minoriteter och minoritetsspråk i sin undervisning?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tim Pirfält; Sebastian Boukachabia; [2015]
  Nyckelord :minoritet; skola; romani; jiddisch; meänkieli; finska; samiska; romer; judar; tornedalingar;

  Sammanfattning : I denna uppsats har målet varit att försöka skapa en uppfattning om hur lärare säger sig resonera kring styrdokumentens skrivningar om Sveriges nationella minoriteter, hur de hävdar att deras förkunskaper i ämnet ser ut och sedermera hur de säger sig planera och utföra undervisningen kopplat till minoriteterna. Genom kvalitativa intervjuer med sju högstadielärare - tre svensklärare och fyra samhällskunskaps- och historielärare har vi kommit fram till att endast en av de intervjuade lärarna har fått med sig någon kunskap om de nationella minoriteterna från sin lärarutbildning. LÄS MER

 3. 3. ”ain’t gonna happen” : En kvalitativ studie av lärares syn på funktionell tvåspråkighet i samiska i tre olika skolformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linn Skum; [2015]
  Nyckelord :nationellt minoritetsspråk; modersmålsundervisning; styrdokument;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare the conditions for teaching and learning Sami at primary level in three different types of schools. The study focuses on teachers' views on multilingualism and characteristics of good mother tongue education as well as factors inside and outside school affecting teaching. LÄS MER

 4. 4. Det samiska folkbiblioteket : En undersökning om informationsförmedling på folkbibliotek till samer i samiska förvaltningsområden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Mikaelsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur lagen om minoriteter och minoritetsspråk, samt skrivningen i den nya bibliotekslagen från 2014, om att de nationella minoriteterna är särskilt prioriterade på biblioteken, har påverkat arbetet gentemot samer i samiska förvaltningsområden. För att ta reda på detta har jag tittat på och analyserat biblioteksplaner från samiska förvaltningsområden Jag har även genomfört fem kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek i samiska förvaltningsområden. LÄS MER

 5. 5. Samiskt språk och kultur i förskolan : En kvalitativ studie av arbetet i två samiska förvaltningskommuner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ebba Sofia Vannar; [2014]
  Nyckelord :Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk; flerspråkighet; barn;

  Sammanfattning : Syftet för examensarbetet är att inringa olika betydelser av samisk identitet i förskolan genom att undersöka hur samiskt språk och kultur används inom samiska förvaltningskommuner. På vilka sätt strävar pedagoger på förskolor och administratörer i förvaltningskommunerna att främja samiskt språk och kultur bland förskolebarn i några utvalda förskolor som ligger i kommuner som omfattas av särskilda regelverk? För att få svar på frågorna användes kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER