Sökning: "nedtrappning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet nedtrappning.

 1. 1. KOLDIOXIDBUDGET FÖR LYCKSELE KOMMUN : En studie över koldioxidutsläppet i kommunen och hur snabbt det ska åtgärdas

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Julia Lundquist; [2021]
  Nyckelord :Koldioxidbudget; koldioxidekvivalenter; koldioxidutsläpp; konsumtionsutsläpp; nedtrappning; växthusgasutsläpp.;

  Sammanfattning : The Earth is getting warmer at an alarming rate. The cause for the increase in temperature is predominantly anthropogenic emissions. Sweden’s territorial greenhouse gas emissions was 50,9 million tons CO2e in 2019, emissions from forestry and consumption not included. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors självskattning av kompetensnivå inom intermediärvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Hansson; Ida Petersson; [2021]
  Nyckelord :Intermediärvård; kompetensnivå; NPC-skalan; sjuksköterskor; specialistsjuksköterskor; erfarenhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Avsaknaden av ett nationellt krav på en viss kompetens hos sjuksköterskor kan medföra att intermediärvård bedrivs utan tillräcklig kompetens eller med varierande kompetens mellan olika enheter. Bakgrund: Intermediärvård är en vårdnivå mellan vanlig vårdavdelning och intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda barn med abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Köhler; Caroline Tolland; [2018]
  Nyckelord :barnintensivvård; läkemedelsabstinens; abstinenssymtom hos barn; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : På en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) arbetar intensivvårdssjuksköterskor och barnsjuksköterskor med svårt sjuka barn med olika kirurgiska och medicinska diagnoser. Opiater och sedativa läkemedel används vilket kan leda till att barnen riskerar att drabbas av abstinenssymtom vid nedtrappning. LÄS MER

 4. 4. Behandling av immunmedierad hemolytisk anemi hos hund : en retrospektiv journalstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Johansson; [2018]
  Nyckelord :IMAH; AIHA; IHA; immunmedierad; hemolytisk; anemi; autoimmun hemolytisk anemi; hund; behandling;

  Sammanfattning : Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) är en av de vanligaste immunmedierade sjukdomarna och en vanlig orsak till anemi hos hund. IMHA karaktäriseras av en ökad destruktion av röda blodkroppar som ett resultat av immunglobulinbindning till glukoproteiner på cellytan. LÄS MER

 5. 5. Hur stor betydelse har utfodrings- och avvänjningsstrategin för kalvens tillväxt och hälsa?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Britta Skottheim; [2014]
  Nyckelord :avvänjning; utfodring; kalv; mjölkras; utfodringsstrategi;

  Sammanfattning : För snabb tillväxt och minimerad sjukdomsrisk hos kalvar är det viktigt med en bra start i livet både när det gäller utfodring och skötsel. Syftet med litteraturstudien var att undersöka olika utfodrings- och avvänjningsstrategier och granska hur de påverkar tillväxt och hälsa hos kalvar. LÄS MER