Sökning: "nybildning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet nybildning.

 1. 1. Strandsandjägaren (Cicindela maritima) i Gullbranna, Tönnersa- och Hökafältets naturreservat– förekomst, hot och förslag till bevarandeåtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Patrik Celander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det halländska kustdynlandskapet har utsatts hårt historiskt av framförallt igenväxning, men även andra faktorer som exploatering och friluftsliv har påverkat. Plantering av bergtall och gräs på sanddynerna, för att förhindra sandflykten som drabbade bönderna redan på 1600- talet, gjorde att nästan hela kustdynlandskapet var täckt med vegetation på 1800- talet. LÄS MER

 2. 2. Oralt administrerad hyaluronan : påverkan på hästars ledhälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tina Hansen; [2018]
  Nyckelord :hyaluronan; häst; ledsjukdom; fodertillskott;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt förekommande problem hos våra svenska sport- och ridhästar och två tredjedelar av alla hältor uppges vara orsakade av ledsjukdom. Behandling av traumatisk artrit syftar till att dämpa inflammation och minska smärta samt att hämma nedbrytning och stimulera nybildning av ledbrosk. LÄS MER

 3. 3. Hyperadrenokorticism hos hund : sjukdomens patogenes med fokus på kutana lesioner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Bajraszewski; [2017]
  Nyckelord :hyperadrenokorticism; HAC; hund; alopeci; kutan atrofi; calcinosis cutis;

  Sammanfattning : Hyperadrenokorticism (HAC) – eller Cushing’s syndrom – är en av de vanligast förekommande endokrina sjukdomarna på medelålders till äldre hundar. HAC innebär ett sjukligt tillstånd med kroniskt förhöjda halter av glukokortikoider, främst kortisol, i blodet. LÄS MER

 4. 4. Lämpliga skogsbruksfastigheter - Prövningen av 3 kap. 5 och 7§§ fastighetsbildningslagen (1970:988) i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Stina Holm; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; skogsbruksfastighet; fastighetsreglering; skadlig delning; skogsnäringen; företagsekonomiska villkoret; tillväxtkrav; kombinationsverksamhet; ombildning; nybildning; skyddsbestämmelser; Property formation; forestry property; reallotment; harmful split; forest industry; The business administration term; growth requirement; combination activities; re- formation; creation; protective provisions; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta arbete avser att kartlägga hur prövningen av 3 kap. 5 och 7 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL 3:5 och 3:7) har skett i lantmäteriförrättningar från 2004 fram till våren 2016, samt att kartlägga eventuella skillnader över landet. LÄS MER

 5. 5. Produktionen av myokiner vid konditions- och styrketräning - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Johan Natzén; Alexander Elfqvist; [2017]
  Nyckelord :Myokiner; cytokiner; träningseffekter; konditionsträning; styrketräning; aerob träning; anaerob träning; fysisk aktivitet; hälsoeffekter; träningsfysiologi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga och sammanställa forskningen de senaste 5 åren gällande vilka myokiner som produceras vid konditions- och styrketräning och sammanställa vilka fysiologiska effekter dessa myokiner har. Metod: Litteraturstudie. Sökningen gjordes i databaserna PubMed, LUBsearch och Cinahl. LÄS MER