Sökning: "observational study"

Visar resultat 1 - 5 av 547 uppsatser innehållade orden observational study.

 1. 1. Fenomenet kring pojkars underprestation i skolan : En observationsstudie om hur sociokulturella och biologiska faktorer kan påverka pojkar och deras skolresultat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson Andresen; Colin Möllestam; [2022]
  Nyckelord :antipluggkultur; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; maskulinitet; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att redogöra för tänkbara orsaker bakom antipluggkultur och pojkars underprestation i skolan. Studien har en teoretisk förankring då teorier kring genus och biologi applicerats på resultatet. LÄS MER

 2. 2. I en liten spricka i strukturen… : En observationsstudie av förskolebarns aktörskap genom platsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Carina Andersson; [2022]
  Nyckelord :agency; creating space; interpretive reproduction; peer cultures; preschool; time space; aktörskap; platsskapande; tolkande reproduktion; kamratkulturer; förskola;

  Sammanfattning : The preschool is often looked upon as an institution for the parents and guardians, with an aim to influence the children. If we change the perspective, from the adult to the child´s perspective, we might find that the preschool with its places and activities is created by the children who live their everyday lives there. LÄS MER

 3. 3. Anpassad styrketräning tillämpat i menscykelns olika faser - En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Michaela Larsson; Moa Eliasson; [2022]
  Nyckelord :menstrual cycle; follicular phase; luteal phase; muscle strength;

  Sammanfattning : Bakgrund: Periodisering av träning kan vara av intresse för tränande kvinnor och deras coacher då hormonerna fluktuerar under menscykelns faser. Mycket forskning om styrketräning är gjorda på män. LÄS MER

 4. 4. En observationsstudie av sju F-3-lärares matematiklektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Farzaneh Mohammadi; Malin Kauranen; [2022]
  Nyckelord :Matematik; inkludering; didaktiska val; lektionsplanering; observation; F-3;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har som syfte att fördjupa kunskapen om hur lärare F-3 planerar och undervisar i matematik på ett inkluderande sätt. Med hjälp av sju kvalitativa observationer visar det sig att flertalet lärare använder en snarlik matematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Extreme Value Analysis of Flooding Related Parameters for Halmstad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ruixiao Jin; [2022]
  Nyckelord :extreme value; GEV fitting; Halmstad; return level; seasonal variation;

  Sammanfattning : Floods is a serious concern across Europe due to the enormous material damage and death toll. Of alltypes of floods, flash floods and large-scale river floods have become major natural hydrological hazardsin most countries. LÄS MER